درمان درد کمر بعد از زایمان


نوصیه می شود ضماد ی از گیاهان داروئی ذیل تهیه واز روز سوم بعد از زایمان به مدت یک هفته هر شب تا صبح بر کمر قرار داده وروزها ان را بر داشته وبا پارچه پنبه ای یا چشمی روی ان را ببندید.

جوز هندی 6 عدد

قرص کمر6جفت

فوفل6 عدد

سورنجان

زنجبیل

میخک

سیاهدانه

زرد چوبه

هر کدام 20 گرم

مواد را خوب سائیده وبا عسل ممزوج وبر کمر چسبانده شود وروی ان با کیسه فریزری پوشانده وبا پارچه بسته شود.

پژوهشگر طب ایرانی اسلامی محمد علی محسن زاده.


جستجو