خواص درمانی انگور:بر طرف کننده غم واندوه

امام صادق (علیه السلام):
هنگامی که آب فرو نشست و استخوان های مردگان، پدیدار شد، نوع، این را بدید و بدین سبب، بسیار آشفته و اندوهگین شد.
سپس خداوند (عزوجل) به او وحی کرد: این، کاری است که خود با خویش کرده ای! تو خود، آنان را نفرین کردی!.
گفت: پروردگارا! من از تو آمرزش می طلبم و به درگاه تو، توبه می کنم.
سپس خداوند (عزوجل) به او وحی فرستاد: انگور سیاه بخور تا اندوهت از میان برودبرطرف کننده اندوه وغم ( الکافی: ج ۶ ص ۳۵۰ ح ۲، المحاسن: ج ۲ ص ۳۶۳ ح ۲۲۶۴٫)
امام صادق (علیه السلام):
پیامبری از پیامبران، به درگاه خداوند (عزوجل) از اندوه، شکایت برد. خداوند (عزوجل) او را به خوردن انگور، امر فرمود.( الکافی: ج ۶ ص ۳۵۱ ح ۴٫)
امام صادق (علیه السلام):
نوح، از اندوه، به درگاه خداوند، شکایت برد. خداوند به او چنین وحی فرستاد: انگور سیاه بخورد؛ چرا که اندوه را می برد(۲۳۱۹).( مکارم الاخلاق: ج ۱ ص ۳۷۷ ح ۱۲۵۵، المحاسن: ج ۲ ص ۳۶۳ ح ۲۲۶۳٫)

 

جستجو