خواص درمانی انگور:بر طرف کننده غم واندوه

امام صادق (علیه السلام):
هنگامی که آب فرو نشست و استخوان های مردگان، پدیدار شد، نوع، این را بدید و بدین سبب، بسیار آشفته و اندوهگین شد.
سپس خداوند (عزوجل) به او وحی کرد: این، کاری است که خود با خویش کرده ای! تو خود، آنان را نفرین کردی!.
گفت: پروردگارا! من از تو آمرزش می طلبم و به درگاه تو، توبه می کنم.
سپس خداوند (عزوجل) به او وحی فرستاد: انگور سیاه بخور تا اندوهت از میان برودبرطرف کننده اندوه وغم ( الکافی: ج 6 ص 350 ح 2، المحاسن: ج 2 ص 363 ح 2264.)
امام صادق (علیه السلام):
پیامبری از پیامبران، به درگاه خداوند (عزوجل) از اندوه، شکایت برد. خداوند (عزوجل) او را به خوردن انگور، امر فرمود.( الکافی: ج 6 ص 351 ح 4.)
امام صادق (علیه السلام):
نوح، از اندوه، به درگاه خداوند، شکایت برد. خداوند به او چنین وحی فرستاد: انگور سیاه بخورد؛ چرا که اندوه را می برد(2319).( مکارم الاخلاق: ج 1 ص 377 ح 1255، المحاسن: ج 2 ص 363 ح 2263.)

 

جستجو