عوامل ابتلا به جذام

الف – غسل کردن با آبی که پیش تر در آن غسل شده است

امام رضا (علیه السلام):

هر کس با آبی غسل کند که پیش تر در آن غسل شده است و بدین سبب به جذام مبتلا شود، کسی جز خود را نکوهش نکند. (الکافی: ج ۶ ص ۵۰۳ ح ۳۸٫)

ب – مالیدن سفال بر بدن در حمام

امام علی (علیه السلام):

زنهار! مبادا که کسی در حمام، به پشت بخوابد؛ زیرا این کار، چربی کلیه ها را ذوب می کند؛ و مباد کسی پاهای خود را سفال (سنگ پا) بکشد؛ زیرا این کار، جذام می آورد(الکافی: ج ۶ ص ۵۰۰ ح ۱۹٫)

خوردن غده

امام علی (علیه السلام):

هر گاه کسی از شما گوشت خرید، غذه ها را از آن بیرون آورد؛ زیرا آنها رگ جذام را تحریک می کنند.( الکافی: ج ۶ ص ۲۵۴ ح ۵٫)

د – خوردن تره تیزک به هنگام شب

امام صادق (علیه السلام):

هر کس شب هنگام، تره تیزک ( تره تیزک یا شاهی، گیاهی از تیره چلیپاییان. قسمی از بقولات خوردین است که مزه اش کمی تیزی دارد. از این جهت، به تره (سبزی) تیزک نامیده شده و در اصفهان، آن را شاهی گویند و در عربی جرجیر (لغت نامه دهخدا: ج ۴ ص ۵۸۵۳ و ج ۵ ص ۶۳۳۰).) بخورد، رگ جذام به بینی او حمله کند و چون شب بخوابد، خون دماغ شود. ( الکافی: ج ۶ ص ۳۶۸ ح ۲٫)

ه – خلال کردن با چوب و چوب انار

امام کاظم (علیه السلام):

با چوب ریحان( گیاهی است علفی از تیره نعناعیان که یک ساله و معطر است دارای ساقه منشعب از قاعده است. ارتفاعش ۲۵ تا ۳۰ سانتی متر است. صعتر هندی، حبق ریحانی، نازبویه، شاهسپرم (سپرغم) و… نام های دیگر آن است (لغت نامه دهخدا: ج ۸ ص ۱۰۹۷۸).) و چوب انار، خلال نکنید؛ زیرا که رگ جذام را تحریک می کنند. (الکافی: ج ۶ ص ۳۷۷ ح ۷٫)

و – همبستری با زن حائض

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):

هر کس با زنش در حالی که وی حائض است، نزدیکی کند و برایشان فرزندی تقدیر شود و این فرزند به جذام مبتلا گردد، کسی جز خویش را نکوهد.( المعجم الاوسط: ج ۳ ص ۳۲۶ ح ۳۳۰۰٫)

جستجو