خواص درمانی عدس: دل را نازک می کند و اشک را افزون می سازد، خود برتربینی را از میان می برد

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
بر شما باد عدس؛ چرا که دل را نازک می کند و اشک را افزون می سازد. و هفتاد پیامبر، آن را پاک دانسته اند.( دعائم الاسلام: ج 2 ص 112 ح 370.)
1856 – پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
بر شما باد عدس؛ چرا که مبارک و پاک است، دل را نازک می کند و اشک را افزون می سازد. و هفتاد پیامبر که آخرینشان عیسی بن مریم (علیه السلام) است، دوام سودمند آن را از خداوند متعال خواسته اند.
1857 – امام باقر (علیه السلام):
از جمله سفارش های پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به امام علی (علیه السلام) آن بود که فرمود: ای علی! عدس بخور؛ چرا که مبارک و مقدس است، دل را نازک می کند و اشک را افزون می سازد، و هفتاد پیامبر، دوام سودمندی آن را از خداوند متعال خواسته اند.( عیون أخبار الرضا (علیه السلام): ج 2 ص 41 ح 136.)
امام صادق (علیه السلام):
در حالی که پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در جای نماز خویش نشسته بود، مردی از انصار به نام عبدالله بن تیهان نزد ایشان آمده و گفت: ای پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)! من بسیار در محضر تو می نشینم و بسیار از تو می شنوم؛ اما نه دلم نازک می شود و نه اشکم فرو می ریزد.
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به او فرمود: ای پسر تیهان! برتو باد عدس. آن را بخور؛ چرا که دل را نازک می کند و اشک را شتاب می دهد. و هفتاد پیامبر، دوام سودمندی آن را از خداوند خواسته اند.( المحاسن: ج 2 ص 307 ح 2017.)
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
بر شما باد عدس؛ چرا که بر زبان هفتاد پیامبر، تقدیس شده است.( المحاسن: ج 2 ص 306 ح 2018.)
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
یکی از پیامبران، از سنگ دلی قوم خویش، به درگاه خداوند (عزوجل) شکایت برد. خداوند (عزوجل)، در حالی که او در نمازگه خویش بود، به او وحی فرستاد که: به قوم خویش بفرما تا عدس بخورند؛ چرا که دل را نازک می کند، چشم را به اشک می آورد، خود برتربینی را از میان می برد و خوراک نیکان است.( الفردوس: ج 2 ص 368 ح لمعجم الکبیر: ج 22 ص 63 ح 152..)
امام علی (علیه السلام):
عدس، دل را نازک می کند و اشک را می افزاید.( الکافی: ج 6 ص 343 ح 1.)
امام صادق (علیه السلام):
مردی نزد پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از سنگ دلی، اظهار ناراحتی کرد. به او فرمود: بر تو باد عدس؛ چرا که دل را نازک می کند و اشک را شتاب می دهد ( الکافی: ج 6 ص 343 ح 3، المحاسن: ج 2 ص 306 ح 2016.)
ر. ک: ص 558 (خواص برخی از انواع سویق / سویق عدس).

 

جستجو