خواص درمانی خرما


پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
جبرئیل گفت: خرمای برنی(برنی، نوعی از خرمای مرغوب است که به شکل دایره و به رنگ سرخ مایل به زرد است (المعجم الوسیط: ج ۱ ص ۵۲) آب ستون فقرات را می افزاید.( المحاسن: ج ۲ ص ۳۴۵ ح ۲۱۸۹٫)
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
بر شما باد برنی؛ چرا که خستگی را از میان می برد، در برابر سوز سرما گرمی می دهد، در برابر گرسنگی سیر می کند و در آن، هفتاد و دو باب شفاست.( مکارم الاخلاق: ج ۱ ص ۳۶۵ ج ۱۲۰۳٫)
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
عجوه(عجوه، نوعی از خرمای مدینه است، بزرگ تر از خرمایی به نام صیحانی، و رنگ آن، سرخ تیره مایل به سیاه و از کاشته های پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) است (النهایه: ج ۳ ص ۱۸۸).) از بهشت است و درمان زهر، در آن است.( المحاسن: ج ۲ ص ۳۴۲ ح ۲۱۷۸٫)
امام علی (علیه السلام):
خرما بخورید؛ چرا که شفای دردها در آن است.( الخصال: ص ۶۱۵ ح ۱۰٫)
الکافی:
به نقل از ابو عمرو، از مردی، از امام صادق (علیه السلام) -: بهترین خرمای شما، خرمای برنی است. دردها را می برد و خود، بیماری نمی زاید، خستگی را می زداید و زیانی در بر ندارد، بلغم را از میان می برد و با هر خرمایی، سازگار است.
در روایتی دیگر است که فرمود: (غذا را) گوارا و سبک می کند، خستگی را می برد، و سیر می کند.( الکافی: ج ۶ ص ۳۴۵ ح ۵٫)
امام صادق (علیه السلام):
هیئت بنی عبد القیس بر پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) وارد شدند. پس، ظرف خرمایی یافته از شاخه های خرما پیش روی ایشان نهادند.
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) پرسید: صدقه است، یا هدیه؟.
گفتند هدیه است.
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: این خرماها از کدام نوع است؟.
گفتند: ای پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)! از خرمای برنی است.
فرمود: این، جبرئیل است. به من خبر می دهد که در این خرمایتان، نه ویژگی است: شیطان را به دیوانگی می افکند؛ پشت را قوی می کند؛ بر توان آمیزش می افزاید؛ بینایی و شنوایی را افزون می سازد؛ انسان را به خدا نزدیک می کند؛ انسان را از شیطان، دور می سازد؛ غذا را هضم می کند؛ درد را می برد؛ و دهان را خوش بو می نماید.( المحاسن: ج ۱ ص ۷۶ ح ۳۷ و ج ۳۴۴ ح ۲۱۸۸، الخصال: ص ۴۱۶ ح ۸٫)
دعائم الاسلام:
درباره امام صادق (علیه السلام) نقل شده که یکی از یارانش نزد ایشان غذایی خورد. چون سفره غذا را برچیدند، امام (علیه السلام) گفت: ای کنیزک! آنچه داری، بیاور. او نیز خرما آورد.
آن مرد گفت: قربانت شوم! اکنون، هنگام میوه (ی سردرختی) و انگور است! و آن هنگام، تابستان بود.
فرمود: بخور، که این از خوی پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) است. پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: در عجوه، نه بیماری ای هست و نه عارضه ای))( دعائم الاسلام: ج ۲ ص ۱۱۱ ح ۳۶۴٫)
امام صادق (علیه السلام):
صرفان،( صرفان، نوعی خرماست. به سان خرمای برنی، سرخ رنگ است، با این تفاوت که جویدن آن، قدری سخت تر است و حالتی سقز مانند دارد (لسان العرب: ج ص ۱۹۳).) نیکو خرمایی است، نه در آن بیماری ای هست و نه عارضه ای.( المحاسن: ج ۲ ص ۳۴۹ ح ۲۲۰۳٫)
ر. ک: ص ۲۱۹ (آنچه برای درمان بوی بد دهان، سودمند است).

بهترین افطاری و سحری

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
خرما، چه خوش سحری ای است(در طب النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): پس از واگه سحری ای، برای مومن آمده است.)!( المعجم الکبیر: ج ۷ ص ۱۵۹ ح ۶۶۸۹، طب النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): ص ۷٫)
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
اگر کسی از شما روزه بود، با خرما روزه بگشاید و اگر خرما ندید، با آب؛ چرا که آب، پاک کننده است.( سنن أبی داوود: ج ۲ ص ۳۰۵ ح ۲۳۵۵٫)
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
خداوند – تبارک و تعالی – و فرشتگان او، بر استغفار کنندگان و سحری خوران در سحرگاهان، درود می فرستند. پس، بایسته است هر کدامتان سحری بخورید، هر چند به جرعه ای آب باشد. اما بهترین سحری ها، سویق و خرماست.( کتاب من لا یحضره الفقیه: ج ۲ ص ۱۳۶ ح ۱۹۶۱٫)
امام صادق (علیه السلام):
بهترین سحری های شما، سویق و خرماست.( تهذیب الاحکام: ج ۴ ص ۱۹۸ ح ۵۶۷٫)

خواص خرما برای زن باردار و تازه زا

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
به زن، در ماهی که فرزند به دنیا می آورد، خرمای تازه بدهید؛ چرا که در این صورت، کودک وی بردبار و پاک خواهد بود.( مکارم الاخلاق: ج ۱ ص ۳۶۵ ح ۱۲۰۲٫)
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
به زنان زائوی خود، خرمای تازه بدهید و اگر خرمای تازه نبود، خرمای دیگر. نزد خداوند، هیچ درختی عزیزتر از آن درخت که مریم (دختر عمران) در زیر آن فرود آمد، نیست.( مسند أبی یعلی: ج ۱ ص ۲۴۱ ح ۴۵۱٫)
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
چون زن فرزند به دنیا آورد، باید نخستین چیزی که می خورد، خرمای تازه باشد و اگر خرمای تازه در اختیار نبود، خرمایی دیگر؛ چرا که اگر چیزی برتر از آن وجود می داشت، خداوند آن را به مریم، هنگامی که عیسی (علیه السلام) را زاد، می خوراند.( مکارم الاخلاق: ج ۱ ص ۵۰۸ ح ۱۷۶۴٫)
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
به زنان خود در دوره نزدیک زایمان، خرما بدهید؛ زیرا هر کس که در دوره نزدیک زایمان غذایش خرما باشد، فرزندش بردبار زاده خواهد شد. خوراک مریم، هنگامی که عیسی را زاد، همین بود، در حالی که اگر خدا غذایی بهتر از خرما برای او سراغ داشت، همان را به وی می خوراند.( تاریخ بغداد: ج ۸ ص ۳۶۶ رقم ۴۴۶۵٫)
امام علی (علیه السلام):
باردار، هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد. خداوند (عزوجل) به مریم فرموده است: وهزی الیک بجذع النخله تسقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقری عینا؛( مریم، آیه ۲۵ و ۲۶٫) و تنه درخت خرما را به سوی خود تکان بده تا بر تو خرمای تازه فرو ریزد پس، بخور و بیاشام و دیده روشن دار).( الخصال: ص ۶۳۷ ح ۱۰٫)
امام علی (علیه السلام):
برنی، بهترین خرمای شماست. آن را در دوره نزدیک زایمان، به زنان خویش بدهید تا فرزندانتان پاک و بردبار (به دنیا) آیند.( الکافی: ج ۶ ص ۲۲ ح ۳٫ پ)
امام صادق (علیه السلام):
به زنان خود در دوران زایمان، خرمای برنی بدهید تا فرزندان خویش را زیبا سازید.( مکارم الاخلاق: ج ۱ ص ۳۶۶ ح ۱۲۰۶٫)
امام صادق (علیه السلام):
به زنان خود در دوران زایمان، خرمای برنی بدهید تا فرزندانتان بردبار شوند.( الکافی: ج ۶ ص ۲۲ ح ۵٫)
ر. ک: ص ۳۵۱ (جنین / غذای تازه زا).

خوردن خرما با خربزه و خیار

امام صادق (علیه السلام):
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، خرمای تازه همراه با خربزه(ظاهراً این کار، به دلیل شیرین نبودن خربزه های آن سامان بوده است.) می خورد.( الکافی: ج ۶ ص ۳۶۱ ح ۲٫)
سنن ابن ماجه:
به نقل از سهل بن سعد -: پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، خرمای تازه با خربزه می خورد.( سنن ابن ماجه: ج ۲ ص ۱۱۰۴ ح ۳۳۲۶٫)
صحیح البخاری:
به نقل از عبدالله بن جعفر بن ابی طالب -: پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را دیدم که خرمای تازه را همراه با خیار چنبر می خورد.( صحیح البخاری: ج ۵ ص ۲۰۷۳ ح ۵۱۲۴٫)

گشودن کام نوزاد با خرما

امام علی (علیه السلام):
کام کودکان خویش را با خرما بگشایید. پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) با حسن و حسین، چنین کرد.( الکافی: ج ۶ ص ۲۴ ح ۵٫)

جستجو