داروی ابهل(قاعده اور)پریید یا حیض:

بعضی خانمها در زمان قاعده گی با دردهای شدید به دلیل عدم جاری شدن خون حیض یا پریید مواجه می شوند برای رها شدن از این درد وتنظیم قائدگی گیاهان ذیل مفید است انشاالله.

زعفران،تخم زردک،شقاقل،مقل ارزق،دارچین،اگیر ترکی،مرزه سیاهدانه،سلیخه ،سعدکوفی،بابونه هرکدام یک گرم

انیسون، تخم شنبلیله، ابهل هرکدام سه گرم سائیده والک درشت شود وسپس دوگرم تخم اسپند به ان افزوده شود.(تخم اسپند کف مال شود،سائیده نگردد)

زمان مصرف:پنج شب قبل از زمان انتظار برای قاعدگی تا راه افتادن خون.

مقدار مصرف هرشب یک قاشق مرباخوری

تذکر با راه افتادن خون دیگر میل نشود تا زمان قاعده گی بعدی فرارسد

جستجو