الگوی تربیت جنسی با رویکرد اسلامی / روح الله شهریاری

فصلنامه پژوهش‌نامه تربيت تبليغي – پژوهشكده باقر العلوم (ع) – علمی تخصّصی سال 5 پیاپی 13 و 14 پاییز و زمستان – 1395

چکیده:

بر اساس جهان بینی اسلامی راهبردی خاص در تربیت جنسی دنبال می شود، که نسبت به نظریات رقیب دارای امتیازات و تفاوت هایی است. این پژوهش در این راستا قدم برداشته تا با نگاه توصیفی تحلیلی (روش پژوهش) به منابع دینی، راهبرد دین نسبت به این ساحت از تربیت را تبیین کند، تا در پی آن، به چیستی مدل اسلامی تربیت جنسی (سوال اصلی) دست یابیم. ترسیم خطوط اندیشه اسلامی در تربیت جنسی راهگشا و جهت دهنده دستورالعمل های تربیتی آن و هدفمند کردن فعالیت های مربیان و والدین در عرصه عمل تربیتی، همچنین کاربست صحیح اسناد و دستورالعمل های آموزش جنسی خواهد بود (ضرورت). آنچه در این پژوهش حاصل شد (یافته ها) نشان می دهد، در مبانی نظری تربیت جنسی، نگاه اسلام به این ساحت از تربیت، برخلاف نظریات دیگر، نه صرفا دنیا گرا و نه منحصرا آخرت گرا است، بدین معنا که، بهره مندی از مواهب دنیوی این غریزه، در وهله اول، منافاتی با هدف اصیل آن که قرب الهی است ندارد. بعلاوه تربیت جنسی در اسلام از قبل از تولد فرد تا زمانی که در حیات دنیوی است ادامه دارد. همچنین بر اساس ابعاد اصیل وجود انسان و توجه به مبانی شکل گیری رفتار اختیاری و نظر به دستورات رسیده در منابع دینی، سه ساحت شناختی، عاطفی و رفتاری در سه سطح زمینه ساز، ایجابی و سلبی جهت کاربست دستورالعمل های تربیتی استنباط شد.

https://lib.wrc.ir/Download.php?ID=35247&fn=3bc7de985717ab8df67a4016316dc4d2.pdf


جستجو