خانواده و تربیت جنسی کودکان، مبتنی بر آموزه‌های اسلامی / علی نقی فقیهی

فصلنامه پژوهش‌نامه تربيت تبليغي – پژوهشكده باقر العلوم (ع) – علمی تخصّصی سال 5 پیاپی 13 و 14 پاییز و زمستان – 1395

چکیده:

بر اساس آموزه های اسلامی خانواده باید نقش بسزائی در تربیت جنسی کودکان ایفا نماید، و برای این منظور، موظف گردیده شیوه های تربیتی را بکار گیرد که به سلامت جنسی کودک و پیشگیری وی از انحرافات جنسی بینجامد. هدف مقاله تبیین شیوه های صحیح آموزشی و تربیت جنسی در دوره کودکی است که بر اساس آموزه های اسلامی، خانواده، موظف به اجرای آن گردیده است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است که با گردآوری و مطالعه آیات و روایات معصومان (ع) در خصوص موضوع، به توصیف محتوائی و تحلیل آنها، پرداخته شد. از نتایج این تحقیق: لزوم اهمیت دادن خانواده ها به تربیت جنسی کودکان، در کنار پرورش سایر ابعاد وجودی و رشدی کودک است. و اینکه تربیت جنسی در پرورش مطلوب کل شخصیت کودک بسیار موثر است. همچنین شیوهای تربیت جنسی مشترک و اختصاصی دختر و پسر و شیوه های غیر مستقیم و مستقیم آنان در دوره کودکی که خانواده باید به آنها اهتمام بورزد؛ تبیین گردیده است. از دیگر نتایج این تحقیق این است که در نگاه اسلامی بر چهار شیوه: تامین خواسته های روانی- عاطفی از قبیل: محبت، عزت و ارزشمندی، امنیت، شکوفا سازی فطرت، زمینه سازی ادب نیکو، پرورش روحیه پایبندی به ارزش ها، به عنوان شیوه های غیرمستقیم موثر در سلامت جنسی کودکان تاکید شد و همچنین آموزش جنسیت، نقش جنسی و پرورش هویت جنسی و پیشگیری از تحریکات جنسی، به عنوان دو دسته از شیوه های مستقیم که لازم است خانواده ها در تربیت جنسی کودکانشان بکار گیرند، تبیین گردید.

https://lib.wrc.ir/Download.php?ID=35248&fn=e6c612a1e4a51fa371e222dfccacce60.pdf


جستجو