تأثیر شیوه‌های فرزندپروری ادراک شده بر نگرش مذهبی و هوش هیجانی دانش‌آموزان دختر/ منیره امیری – آناهیتا خدابخشی‌ کولایی – ذبیح پیرانی

فصلنامه پژوهش در دین و سلامت – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شماره 2 بهار – 1395

چکیده:
سابقه و اهداف: نگرش مذهبی و هوش هیجانی دانش آموزان می­تواند متأثر از روند فرزندپروری والدین، تغییر کند. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر شیوه ­های فرزندپروریِ ادراک شده بر نگرش­ مذهبی و هوش­ هیجانی دانش­ آموزان دختر پایه­ هشتم متوسطه­ اول شهر اراک (در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳) بوده است.
مواد و روش‌ها: جامعه­ آماری پژوهش حاضر، دانش­ آموزان دختر پایه­ هشتم متوسطه­ شهر اراک بوده­ اند، که ۸۷ نفر از آن­ ها به روش نمونه­ گیری خوشه­ ییِ چندمرحله­ یی برای انجام این پژوهش انتخاب شدند. سپس پرسش­نامه­ هوش ­هیجانی «شرینگ» و پرسش­نامه­ «نگرش مذهبی براهنی» بر روی دانش­ آموزان؛ و پرسش­نامه­ شیوه­ های فرزندپروری «بامریند» بر روی والدین آن­ ها اجرا شد. داده­ های جمع­ آوری با استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون چندمتغیره و ضریب همبستگی پیرسون، با نرم­ افزار spss تحلیل شد.
یافته‌ها: نتیجه­ های تحقیق نشان داد، از میان متغیّرهای شیوه­ های فرزندپروری، شیوه­ فرزندپروری سهل­گیر، رابطه­ معنی­ دار منفی و معکوسی با هوش هیجانی و نگرش مذهبی دارد؛ و شیوه­ فرزندپروری مستبدانه، رابطه­ معنی­ دار منفی و معکوسی با هوش هیجانی دارد. به بیان دیگر، هر قدر شیوه­ فرزندپروری مستبدانه­ تر باشد، هوش هیجانی دانش آموزان نیز کم­تر خواهد بود. همچنین مشخص شد که شیوه­ فرزندپروری مقتدرانه، رابطه­ معنی­ دار مثبت با نگرش مذهبی و هوش هیجانی دارد.
نتیجه‌گیری: روش فرزندپروری مقتدارنه می­ تواند به نگرش مذهبی و هوش هیجانی بالای دانش­ آموزان منتهی شود، در حالی­که روش فرزندپروری سهل­ گیرانه به نگرش مذهبی و هوش هیجانی کم­تر منجر می­ شود.

https://lib.wrc.ir/Download.php?ID=33051&fn=e678839c2971573265db14d0eb4ae753.pdf http://کلیک کنید

جستجو