بررسی تطبیقی فمنیسم در دو رمان سووشون و الحب فی زمن النفط /ابراهیم نامداری – آرش محمدی – مصطفی احمدپناه

فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت – علمی ترویجی سال 13 پیاپی 51 پائیز – 1398

چکیده:

فمنیسم مکتب دفاع از حقوق زنان است؛ موج اول آن بین سال‌های 1830 تا 1920 شکل گرفت که با دستیابی به حق رأی برای زنان در سال 1918 در انگلستان و در 1920 در آمریکا محقق شد. زنان خواستار تغییر در بسیاری از نهادها مثل نوع لباس زنانه گرفته تا حقوق فردی، ‏حقوق سیاسی ‏مثل حق رأی، خانواده، ازدواج و ‏دین بودند. مهم‌ترین این خواسته‌ها را که با هدف دسترسی به حقوق و امتیازاتی که ‏مردان به آن‌ها ‏دسترسی داشتند و همچنین رهایی از ساختارها، ‏‏‌عرف‌ها و ایستارهایی که زنان را محدود می‌کرد، دنبال ‏می‌شد.‏ در ایران و مصر زنان نیز در آثار خود به دفاع از حقوق خود پرداخته‌اند که سیمین دانشور اولین زن داستان‌نویس ایرانی یکی از آن‌هاست که در ‏آثار خود از جمله «سووشون» به این موضوع پرداخته است. در مصر نوال سعداوی که سال‌ها به خاطر این موضوع در زندان بوده است و از آثار مهم ‏او «الحب فی زمن النفط» است که در این پژوهش به روش تطبیقی به بررسی نشانه‌ها و شباهت‌های فمنیسمی در دو رمان آن‌ها پرداخته شده است.

https://lib.wrc.ir/Download.php?ID=35754&fn=296c0eee776c7cf1a6e01a03c7274caa.pdf

جستجو