زن در ادیان شرقی – موقوفه مجازی زن، خانواده و سبک زندگی