مهارت های زناشویی/ پیام رسان ایتا

بحث مهارت های زناشویی را می توانید در کانال موقوفه مجازی زن، خانواده و سبک زندگی در پیام رسان ایتا دنبال کنید:

#موقوفه_مجازی_زن_خانواده_و_سبک_زندگی

🔰 #فهرست موضوعی جلسات مطرح شده پیرامون مهارت های زناشویی در کانال موقوفه مجازی زن، خانواده و سبک زندگی🔰

💌 مهارت های زناشویی:
جلسه اول: (پیشینه ی بحث مهارت و معرفی منابع)
جلسه دوم: (مهارت سازگاری اولیه، اشتراکات زن و مرد در آموزه های دینی)
جلسه سوم: (مهارت سازگاری اولیه، تفاوت های زن و مرد در آموزه های دینی1)
جلسه چهارم: (مهارت سازگاری اولیه، تفاوت های زن و مرد در آموزه های دینی2)

جلسه پنجم: مهارت حل مسئله(1)
جلسه ششم: مهارت حل مسئله(2)، راه حل های اسلامی حل مسئله

جلسه هفتم: مهارت ارتباط پاک(1)
جلسه هشتم: مهارت ارتباط پاک(2)
جلسه نهم: مهارت ارتباط پاک(3)
جلسه دهم: مهارت ارتباط پاک(4)

جلسه یازدهم: مهارت اداره خانه(1)
جلسه دوازدهم: مهارت اداره خانه(2)
جلسه سیزدهم: مهارت اداره خانه(3)
جلسه چهاردهم: مهارت اداره خانه(4)
جلسه پانزدهم: مهارت اداره خانه(5)
جلسه شانزدهم: مهارت اداره خانه(6)، احادیث

جلسه هفدهم: مهارت ارتباط پاک(5)

جلسه هجدهم: مهارت امور معنوی(1)
جلسه نوزدهم: مهارت امور معنوی(2)
جلسه بیستم: مهارت امور معنوی(3)
جلسه بیست و یکم: مهارت امور معنوی(4)
جلسه بیست و دوم: مهارت امور معنوی(5)
جلسه بیست و سوم: مهارت امور معنوی(6)
جلسه بیست و چهارم: مهارت امور معنوی(7)

جلسه بیست و پنجم: مهارت مدیریت فضای مجازی در خانواده(1)
جلسه بیست و ششم: مهارت مدیریت فضای مجازی در خانواده(2)
جلسه بیست و هفتم: مهارت مدیریت فضای مجازی در خانواده(3)
جلسه بیست و هشتم: مهارت مدیریت فضای مجازی در خانواده(4)
جلسه بیست و نهم: مهارت مدیریت فضای مجازی در خانواده(5)
جلسه سیم: مهارت مدیریت فضای مجازی در خانواده(6)
جلسه سی و یکم: مهارت مدیریت فضای مجازی در خانواده(7)
جلسه سی و دوم: مهارت مدیریت فضای مجازی در خانواده(8)
جلسه سی و سوم: مهارت مدیریت فضای مجازی در خانواده(9)

🧕🧔 روانشناسی اختلافی زن و مرد:

جلسه اول: تفاوت های جسمانی زن و مرد از لحاظ روان شناسی
جلسه دوم: تفاوت های روانی زن و مرد از لحاظ روان شناسی1
جلسه سوم: تفاوت های روانی زن و مرد از لحاظ روان شناسی2
جلسه چهارم: تفاوت های رفتاری زن و مرد از لحاظ روان شناسی1
جلسه پنجم: تفاوت های رفتاری زن و مرد از لحاظ روان شناسی2
جلسه ششم: جمعبندی مهارت سازگاری اولیه و روانشناسی اختلافی

👩‍🏫👨‍🏫 صورت بندی نقش های جنسیتی در خانواده اسلامی:

جلسه اول: مفهوم شناسی
جلسه دوم: اصول و ارزش های جنسیتی در اسلام
جلسه سوم: پیامدهای عدم توجه به تفاوت های جنسیتی در نقش ها
جلسه چهارم: درک تفاوت های جنسیتی در سنین مختلف

ادامه دارد…


جستجو