ناشنوایان و کم شنوایان – نابینایان و ناشنوایان

شبکه اشاره افتتاح شد

ناشنوایان و کم شنوایان شبکه اشاره
یکشنبه - 5 ژانویه 2020

شبکه اشاره افتتاح شد شبکه تلویزیونی اینترنتی ویژه ناشنوایان و کم شنوایان عزیز در آیو aio شبکه اشارهویژه ناشنوایان و کم‌شنوایان