حجه الاسلام دکتر محسن زاده – نابینایان و ناشنوایان