تولیدات مذهبی دیگر سایت ها – برگه 2 – نابینایان و ناشنوایان

راهنمای زائران اربعین ویژه ناشنوایان – مقدمه

راهنمای زائران اربعین ویژه ناشنوایان - مقدمه
چهار شنبه - 18 دسامبر 2019

راهنمای زائران اربعین ویژه ناشنوایان – مقدمه مجموعه ویدئوهای ویژه ناشنوایان برگرفته از کتاب با راهنمای زائران اربعین حسینی(ع) این قسمت : مقدمه تهیه شده در کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین