مناسبت ویژه ناشنوایان – نابینایان و ناشنوایان

ترجمه کامل زیارت عاشورا به زبان اشاره ناشنوایان عزیز

زیارت عاشورا کامل با ترجمه اشاره
دوشنبه - 13 ژانویه 2020

ترجمه کامل زیارت عاشورا به زبان اشاره ناشنوایان عزیز

راهنمای زائران اربعین ویژه ناشنوایان – مقدمه

راهنمای زائران اربعین ویژه ناشنوایان - مقدمه
چهار شنبه - 18 دسامبر 2019

راهنمای زائران اربعین ویژه ناشنوایان – مقدمه مجموعه ویدئوهای ویژه ناشنوایان برگرفته از کتاب با راهنمای زائران اربعین حسینی(ع) این قسمت : مقدمه تهیه شده در کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین