مقام معظم رهبری امام خامنه ای – نابینایان و ناشنوایان