حضرت آیت الله العظمی سبحانی – موقوفه مجازی قرارگاه علی اکبر (حمید) قرقچیان نفس زکیه