حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی – موقوفه مجازی قرارگاه علی اکبر (حمید) قرقچیان نفس زکیه