…. – موقوفه مجازی قرارگاه علی اکبر (حمید) قرقچیان نفس زکیه