رهنمودهای اسلام درباره خوردن

سه شنبه - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

توصیه به کم خوری مهم ترین رهنمود نخستین و مهم ترین رهنمود اسلام دربراه مواد غذایی مورد مصرف، این است که حلال باشند، بدین معنا که:اولا: آنچه انسان مصرف می کند، باید از راه مشروع، تهیه شده باشد. غذایی که از راه نامشروع و تجاوز به حقوق دیگران تهیه گردد، هر چند ممکن است برای […]