وظایف حقوقدانان وقضات محقق – موقوفه مجازی حجه الاسلام دکتر محسن زاده

اصل هشتم قانون اساسي و وظایف حقوقدانان وقضات محقق

حجه الاسلام دکتر محسن زاده
یکشنبه - 2 دسامبر 2018

  اصل هشتم قانون اساسي و وظایف حقوقدانان وقضات محقق مفدمه يكي از موضوعات جنجال‌برانگيز و پُر مناقشه در حوزه‌ي فلسفه‌ي سياسي، موضوع «نظم اجتماعي» و التزام انسان‌ها به آن است. اين كه «انسان»‌ها چرا و چه دليل تشكيل حكومت مي‌دهند؟، چرا انسان‌ها بايد ملزم به پيروي از قواعد و قوانين اجتماعي باشند؟، دايره‌ي گستردگي […]