آنچه دندان ها را تقویت می کند:

چهارشنبه - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

الف – جویدن سقز الکافی: – به نقل از محمد بن سلم -: امام باقر (علیه السلام) را دیدم که سقز می جوید: او فرمود: ای محمد! وسمه،( وسمه: گیاهی است برگش شبیه برگ مورد و ساقش غیر مجوف و ثمرش به قدر فلفلی و بعد از رسیدن، سیاه گردد و بدان، ابرو و موی […]