دفاع از حریم معشوق (صوت) – موقوفه مجازی قرارگاه علی اکبر (حمید) قرقچیان نفس زکیه