روش تدریس3

دوشنبه - ۱۹ بهمن ۱۳۸۸

روشها (فن تمرين)

روشي است كه معلم با بيان مطالبي از فراگير مي خواهد كه با تكرار مطالبي را بياموزد، پس براساس تكرار استوار است.

1- تمرين مروري (براي تقويت يادگيري) مثل خلاصه كردن و يادداشت كردن و طراحي كردن.

2- تكرار: براي حفظ كردن و به ذهن سپردن است در اين روش ارتباط يكطرفه است و تمرين استنباطي است مانند حل مسائل هندسي بعد از يادگيري قضاياي آن.

3- استنباطي  4- تمرين براي مهارتهاي عملي به كار مي رود.

روش تدریس3

دوشنبه - ۱۹ بهمن ۱۳۸۸

روشها (فن تمرين)

روشي است كه معلم با بيان مطالبي از فراگير مي خواهد كه با تكرار مطالبي را بياموزد، پس براساس تكرار استوار است.

1- تمرين مروري (براي تقويت يادگيري) مثل خلاصه كردن و يادداشت كردن و طراحي كردن.

2- تكرار: براي حفظ كردن و به ذهن سپردن است در اين روش ارتباط يكطرفه است و تمرين استنباطي است مانند حل مسائل هندسي بعد از يادگيري قضاياي آن.

 

3- استنباطي  4- تمرين براي مهارتهاي عملي به كار مي رود

روش تدریس 2

دوشنبه - ۱۹ بهمن ۱۳۸۸

نتايج يادگيري

تغييراتي كه پس از هر آموزش در شناخت- عواطف- مهارتي- حركتي در متربي ايجاد
مي شود نتايج يادگيري ناميده مي شود.

و لذا مربي انتظار دارد در پايان هر جلسه آموزشي و يا فعاليت تربيتي، مشربي در ارتباط با:

1- حيطه شناختي: مطلبي را بداند يا بفهمد يا بكار ببرد، تجزيه و تحليل كند، تركيب و قضاوت كند.

2- حيطه عاطفي: توجه كند، واكنش نشان دهد، ارزش گذاري كند، سازمان بندي نموده و در شخصيت او تبلور پيدا كند.

 

3- حيطه مهارتي حركتي: مهارتي را تقليد- اجراي مستقل- دقت- هماهنگي و عادت كند.

اصول كلاسداري

دوشنبه - ۱۹ بهمن ۱۳۸۸

تمرين

آموزش:

آموزش چيست: آموزش ماهيتاً فعاليت است، فرايندي است كه رفتار انسانها را تغيير مي دهد.

در تعليم و تربيت فرايند «جريان» معني شده كه پويا و حركت هدفدار دارد و در آن عوامل مختلفي دخالت دارند و شايد عواملي هم مُخل آن باشند.

فرايند: جريان منظم و به هم پيوسته اي است كه در طول زمان آموزش تغييرات مناسبي را در فرد ايجاد مي كند.

رفتار: هيوگارد مي گويد رفتار واكنش قابل مشاهده انسان است كه مبين افكار و احساسات اوست و ما در آموزش و پرورش رفتارهاي تعليم و تربيتي را مورد بررسي قرار مي دهيم.

استفاده از روش نمايشي در كلاس بسيار مفيد است.