سوال: اجراي سرود همراه با موسيقي با نوار يا به صورت زنده در مساجد ومحافل ديني چگونه است؟

جمعه - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۰

پاسخ آيات عظام:
تبريزي: نواختن موسيقي لهوي  وگوش دادن به ان حرام است چه با سرود همراه باشد يا بدون ان باشد.چه گوش دادن به آن از روي نوار باشد يا به صورت مستقيم وانجام اين کار در مسجد به جهت اينکه بي احترامي به مسجد است حرمت ان شديدتر ميشود.
فاضل لنکراني: چون معمولاً موجب هتک ووهن مسجد است جايز نيست.
مکارم شيرازي:جايز نيست.
صافي گلپايگاني: حرام است.
سيستاني:اگر موسيقي لهوي ويا صداي ترانه ومانند ان باشد در همه جا حرام است واگر از اين قبيل نباشد هم مناسب شان مسجد نيست  وبايد اجتناب شود.