اهانت به قانون و قانون اساسي توسط اصاح طلبان

شنبه - ۳ بهمن ۱۳۸۸

زير سوال بردن و اهانت به قانون و قانون اساسي

آغاجري در بخشي از سخن خود مي‌گويد:  »حدود صدسال پيش، مستثارالدوله كتابي نوشت به نام » يك كلمه « كه اين كتاب خلاصه‌اش اين بود كه راه حل نجات ايران و ايراني و خروج از بن بست عقب‌ماندگي و توسعه نيافتگي يك كلمه است. آن هم قانون است قانون، اگر ما در ايران قانون داشته باشيم و قانون حاكم باشد همه مسائل و مشكلات ايران حل مي‌شود، اما ببينيد بعد از صد سال هم امروز باز اصلاح‌طلبهاي ايراني دارند دم از قانون مي‌زنند. حاكميت قانون. ولي در طول اين صدسال هنوز قانوني حاكم نشده است.« *

البته اينكه در اين عبارت و جملات قبل از آن اصلاح‌طلبان دروغين فعلي را با پرنس ميرزا ملكم خان و ميرزا يوسف خان مستشارالدوله هم صدا دانسته و راه حل نجات ايران و ايراني را خروج از بن بست و عقب‌ماندگي در سايه قانوني غير از قانون اساس جمهوري اسلامي مي‌دانند بر صاحبان خرد و انديشه پوشيده نيست!!! زيرا همه مي‌دانند كه اصلاح‌طلبان فعلي هم در سرسپردگي به اجانب يكسانند، ولي سؤال اين است كه مي‌گويد:  »اگر ما در ايران قانون           داشته باشيم « مگر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون نيست؟ مفهوم سخن ايشان اين است كه ما قانون اساسي را قبول نداريم و آن را قانون نمي‌دانيم و اين خود اهانتي آشكار به ايران و مسلمان ايراني است، زيرا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برگرفته از قرآن و سنت پيامبر و اهل بيت عليهِم‌السَّلام و فتاواي مراجع بزرگوار تقليد مي‌باشد و عموم اصول آن مستند به يكي از اين منابع مي‌باشد. آيا انكار قانون اساسي با اين اوصاف، انكار تمامي اين منابع كه قانون از آن استخراج شده نمي‌باشد؟!

طرح‌خروج‌از‌حاكميت‌و‌فروپاشي ‌نظام‌اسلامي توسط اصلاح طلبان

شنبه - ۳ بهمن ۱۳۸۸

ارائه‌راهكارهاي‌عملي‌براي‌طرح‌خروج‌از‌حاكميت‌و‌فروپاشي نظام‌اسلامي :

با روشن شدن اختلافات مبنائي اصلاح‌طلبان دروغين با مصلحان حقيقي جامعه، از طرف افراطيون اين جناح و كساني كه در تشكيلاتشان جاسوسي و ايجاد آشوب تحت نافرماني مدني، به نفع بيگانگان را براي فروپاشي نظام در دستور كار خود قرار داده بودند، طرح خروج از حاكميت را مطرح كردند و هر چند گاهي در صحنه سياسي كشور با طرح اين شعار انحرافي براي رسيدن به مطامع جبهه‌ائي خود دامن زدند، اما در اين ميان راهكارهاي ارائه شده توسط سخنران مذكور جاي تأمل دارد در اين ارائه راهكار بخوبي خط خروج از حاكميت و به آشوب كشيدن كشور و در نهايت آن را در اختيار بيگانگان قرار دادن ترسيم شده است كه با توجه به اقرارهاي سيامك پورزند و باند براندازان نظام جمهوري اسلامي به نام ملي مذهبي‌ها و جاسوسان پايگاه نظرسنجي آينده اين ديدگاه را تقويت مي‌كند.

ايشان براي اجراي اين برنامه شوم پنج راهكار را ارائه نموده است.

انتشار مطبوعات

انتشار مطبوعات به منظور مقابله و مخالفت با نظام كه در اين راستا عملكرد روزنامه‌هاي زنجيره‌اي به عنوان پايگاههاي دشمن قابل بررسي است او در بخشي از سخنانش، روش ميرزا ملكم خان را از طريق انتشار روزنامه‌اي به نام قانون و مبارزه با رژيم قاجار را به عنوان يك راه حل مطرح كرده و مي‌گويد: »ميرزا ملكم خان بعد از اينكه از وزارت و سفارت افتاد و تبديل به يك عنصر شديداً مخالف با ناصرالدين شد، دست به انتشار روزنامه‌اي زد كه نام اين روزنامه،روزنامه قانون بود اين هم يك راه حل.« *