پرسش از اهل سنت پاسخ از مبلغ شیعی4

پرسش از اهل سنت پاسخ از مبلغ شیعی
شما شیعیان می گوئید نسخه ای از قرآن ،به همان صورت كه نازل شده نزد علی بوده است،. اکنون پرسش این است که چرا علی آن گاه كه به خلافت رسید، این قرآن را بیرون نیاورد؟ پاسخ
قرآن امیرمؤمنان با قرآن موجود كوچكترین اختلافی نداشته، جز در ترتیب سور و یعقوبی در تاریخ خود و شهرستانی در تفسیر «‌مفاتیح الاسرار» ترتیب سوره های قرآنی که نزد  امام علی است را آورده اند.
امّا این كه چرا علی آن را بیرون نیاورد، به خاطر این بود كه قرآن موجود در تمام سرزمین اسلامی منتشر شده بود، و شایسته نبود قرآن موجود در تمام سرزمین اسلامی منتشر شده بود، و شایسته نبود قرآن دیگری كه فقط از نظر ترتیب سوره ها اختلاف دارد، درمعرض ارایه قرار گیرد. هر چند ان حضرت قران را رائه کرد وعمر بن خطاب ان را با شعار حسبنا کتاب الله نپذیرفت.


جستجو