پرسش از اهل سنت پاسخ از مبلغ شیعی 3

پرسش از اهل سنت پاسخ از مبلغ شیعی
شماشیعیان ادعا می كنید كه اهل بیت پیامبر را دوست می دارید، امّا نسبت برخی از خاندان اهل بیت را انكار كرده اند، مانند دختران پیامبر، رقیه و ام كلثوم، عباس عموی پیامبر و فرزندانش را از اهل بیت بیرون كرده اید و همچنین زبیر را از خاندان پیامبر نمی دانید، و بسیاری از فرزندان فاطمه مانند زید بن علی و فرزندش یحیی و ابراهیم و جعفر فرزندان موسی كاظم را دوست نمی دارید.چرا؟
پاسخ
طرح کنندگان پرسش میان «اهل بیت» وارد در قرآن و بین «بنی هاشم» خلط كرده است. اهل بیت پیامبر كه قرآن از طهارت آنها از گناه و نافرمانی خبر داده، طبق نقل مسلم در صحیح خود منحصر به چهار نفر است، و
بنابراین، تقصیر از شیعه نیست، بلكه نتیجۀ گفتار پیامبر است.
و در مورد بنی هاشم باید گفت: همه كسانی كه در آنجا نام شان آمده، از بنی هاشم هستند و همۀ آنها حقوق خاصی دارند كه یكی از آنها تحریم صدقه بر آنهاست.
امّا اینكه می گوید: شیعه برخی از فرزندان فاطمه را دوست نمی دارند، گفتاری نسنجیده است. تمام فرزندان فاطمه چه آنهایی كه اسم برده و چه آنهایی كه اسم نبرده، همگی ذریۀ فاطمه به شمار می آیند ولی ذریه بودن برای نجات یافتن کفایت نمی کند. هرگاه یكی از فرزندان فاطمه از صراط مستقیم جدا شود، انتساب آنان به فاطمه سودی نخواهد داشت. خدا در پاسخ درخواست حضرت نوح برای نجات فرزندش از غرقشدن گفت: «ربّ إنّ ابنی من أهلی» می فرماید: «إنّه لیس من أهلك إنّه عمل غیر صاحل»(هود/46).
و امّا آیا رقیه و زینب دختران پیامبر بودند یا ربیبه آن حضرت؟این یك مسأله تاریخی است و ارتباطی به عقاید ندارد، و در این مورد محققان بررسی هایی انجام داده اند.


جستجو