پرسش از اهل سنت پاسخ از مبلغ شیعی2

پرسش از اهل سنت پاسخ از مبلغ شیعی
شما شیعیان همۀ‌ اهل بیت را در قرن نخست كافر می دانید زیرا در روایات آمده است كه جز سه نفر پس از پیامبر مرتد شدند.
پاسخ
تنها شیعه نیست كه می گوید همه مسلمانان جز اندكی از آنان، مرتد شدند، بلكه روایات اهل سنت كه تعداد آنها بیش از ده مورد است می گوید:‌ پس از پیامبر گروه انبوهی از اصحاب او مرتد شدند و جز افراد انگشت شمار، از آنها در راه راست باقی نماند اكنون باید پرسید: كدام یك از دو گروه باید پاسخگوی این پرسش باشد؟!
ما  شیعیان همۀ صحابه پیامبر را ، كه برخی از آن ها پیشگامان تشیع بودند محترم می شماریم چه بشناسیم و چه نشناسیم، زیرا نور الهی را مشاهده كرده اند، مگر آن كه دلیل قاطع بر انحراف و خلاف كاری آنان اقامه شود، و این یك حكم عادلانه است كه قرآن ما را به آن دعوت كرده است.


جستجو