کتاب “جواهر الکلام فی معرفة الإمامة و الإمام”-مبانی،مقدمات- جلد یکم

برای دانلود کلیک کنید

کتاب "جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام"-مبانی،مقدمات- جلد یکم

ین مجموعه با نگاهی نو، با تکیه بر اصول مسلم عقلی و با استفاده و ارجاع به مصادر و منابع اهل سنت، به مسئله امامت و ولایت پرداخته و به بهترین شکل آن را ارائه کرده و راهی را پیش روی حقیقت‌جویان قرار داده است. تا کنون ۵ جلد از این مجموعه به زبان فارسی به چاپ رسیده است.

نویسنده: آيت الله سيد على حسينى ميلانى

مقدمه

پرینت صفحه سخن مرکز
پرینت صفحه
حرکتی نو در حوزه امامت و ولایت
پرینت صفحه
1. اهمیت بحث امامت
پرینت صفحه
2. طرح مباحث امامت و بحث تقریب بین مذاهب
پرینت صفحه
3. شیوه طرح مباحث امامت

مباحث مقدماتی

اصول مناظره

پرینت صفحه قصد قربت
پرینت صفحه
ادب در کلام
پرینت صفحه
پرهیز از تعصبات
پرینت صفحه
رعایت امانت در نقل قول ها
پرینت صفحه
عدم خروج از موضوع بحث
پرینت صفحه
استدلال به آن چه نزد طرف بحث حجیت دارد
پرینت صفحه
جمع بندی
پرینت صفحه
نمونه ای از مناظره با اهل سنّت

کتب کلامی اهل سنّت

پرینت صفحه تعریف علم کلام
پرینت صفحه
2. اشاعره پیروان فکری معتزله
پرینت صفحه
3. اهتمام همه فرقه ها به علم کلام
پرینت صفحه
4. دفاع شیعه و پاسخ به حملات
پرینت صفحه
5. اوج جدال کلامی در قرن هفتم و هشتم
پرینت صفحه
1. حوزه علمی محقّق طوسی در عراق
پرینت صفحه
شرح حالی مختصر از نصیرالدین طوسی
پرینت صفحه
2. حوزه علمی ابن تیمیّه در شام
پرینت صفحه
مختصری در شرح حال ابن تیمیّه
پرینت صفحه
3. حوزه علمی ایجی در سرزمین فارس
پرینت صفحه
کتاب مواقف
پرینت صفحه
قاضی ایجی [متوفای 756]
پرینت صفحه
شریف جرجانی [متوفای 816]
پرینت صفحه
شروح و حواشی بر مواقف و شرح مواقف
پرینت صفحه
کتاب شرح المقاصد
پرینت صفحه
تفتازانی [متوفای 791]
پرینت صفحه
6. نقش علم کلام در پیشرفت تشیّع
پرینت صفحه
7. آیا علم کلام سبب شکست مسلمین است؟

کتب حدیثی اهل سنّت

پرینت صفحه صحاح
پرینت صفحه
مسانید
پرینت صفحه
معاجم
پرینت صفحه
سایر کتاب های معتبر
پرینت صفحه
بررسی اعتبار کتب صحاح ستّه / 1. صحیح بخاری
پرینت صفحه
نمونه هایی از احادیث دروغ و باطل در کتاب بخاری
پرینت صفحه
ادلّه تضعیف بخاری
پرینت صفحه
2. صحیح مسلم (الجامع الصحیح)
پرینت صفحه
3. سنن ترمذی
پرینت صفحه
نظر ابن تیمیه در مورد کتاب ترمذی
پرینت صفحه
احادیث موضوع در کتاب ترمذی
پرینت صفحه
4. سنن نسائی
پرینت صفحه
5. سنن أبو داوود
پرینت صفحه
6. سنن ابن ماجه
پرینت صفحه
7. موطأ مالک
پرینت صفحه
جمع بندی

فقهای چهارگانه اهل سنّت

پرینت صفحه فقهای اهل سنّت
پرینت صفحه
ابو حنیفه و تأسیس قیاس در دین
پرینت صفحه
وثاقت ابو حنیفه نزد اهل سنّت
پرینت صفحه
فقه ابو حنیفه
پرینت صفحه
2. مالک بن انس [متوفای 179]
پرینت صفحه
3. محمّد بن إدریس شافعی [متوفای 204]
پرینت صفحه
نسبت تشیّع به شافعی
پرینت صفحه
4. احمد بن حنبل [متوفای 241]
پرینت صفحه
اعتبار “مسند احمد”
پرینت صفحه
اعتبار احمد بن حنبل

پیشوایان جرح و تعدیل

پرینت صفحه 1. یحیی بن سعید قطّان [متوفای 198]
پرینت صفحه
2. ابن سعد [متوفای 230]
پرینت صفحه
3. یحیی بن معین [متوفای 233]
پرینت صفحه
4. ابراهیم بن یعقوب جوزجانی [متوفای 259]
پرینت صفحه
5. احمد بن عبدالله عجلی [متوفای 261]
پرینت صفحه
6. أبو حاتم ابن حبّان [متوفای 354]
پرینت صفحه
7. ابوالفتح أزدی [متوفای 374]
پرینت صفحه
8. ابن حزم اندلسی [متوفای 456]
پرینت صفحه
9. أبوالفرج ابن جوزی [متوفای 597]
پرینت صفحه
10. شمس الدین ذهبی [متوفای 748]
پرینت صفحه
11. جلال الدین سیوطی [متوفای 911]

ضوابط جرح و تعدیل

پرینت صفحه اهل سنّت یا اهل بدعت بودن راوی
پرینت صفحه
عدم دعوت مردم به بدعت
پرینت صفحه
بدعت صغرا و بدعت کبرا
پرینت صفحه
اهل بدعت کبرا در میان راویان صحاح شش گانه
بدعتی که موجب خروج از اسلام نباشد
پرینت صفحه
عدالت و اتقان
پرینت صفحه
شواهدی بر عدم عدالت برخی از بزرگان اهل سنّت
پرینت صفحه
شواهدی بر عدم اتقان برخی بزرگان اهل سنّت
پرینت صفحه
عدم قبول جرح عالمان معاصر هم بر ضد یکدیگر
پرینت صفحه
عدم اختلاف عقیده بین جارح و مجروح
پرینت صفحه
نمونه هایی از جرح راویان به دلیل تشیع / جرح ابوالطفیل صحابی!
پرینت صفحه
جرح عمار بن یاسر صحابی!
پرینت صفحه
جرح خالد بن مخلّد
پرینت صفحه
ردّ احادیث با رمی راویان به تشیع
پرینت صفحه
داستان ابوبکر بن جعابی
پرینت صفحه
داستان ابو جعفر طبری
پرینت صفحه
داستان حاکم نیشابوری
پرینت صفحه
داستان ابن سقّاء واسطی
پرینت صفحه
اتهام تشیّع به دارقطنی
پرینت صفحه
معنای تشیع
پرینت صفحه
شیعه در لغت
پرینت صفحه
شیعه در لسان رسول خدا
پرینت صفحه
اصطلاح “تشیّع” در میان اهل سنّت
پرینت صفحه
وکیع بن جرّاح
پرینت صفحه
فضل بن دٌکین
پرینت صفحه
ابو غسّان نهدی
پرینت صفحه
نتیجه بحث

طبقات مفسّران اهل سنّت

پرینت صفحه صحابه / 1. خلفاء
پرینت صفحه
2. امیرالمؤمنین علیه السلام
پرینت صفحه
اصحاب دیگر / الف) عبدالله بن مسعود
پرینت صفحه
ب) عبدالله بن عباس
پرینت صفحه
ج) اٌبیّ بن کعب
پرینت صفحه
د) زید بن ثابت
پرینت صفحه
هـ) ابو موسی اشعری
پرینت صفحه
و) عبدالله بن زبیر
پرینت صفحه
ز) انس بن مالک
پرینت صفحه
ح) ابو هریره
پرینت صفحه
ط) عبدالله بن عمر
پرینت صفحه
د) عبدالله بن عمرو بن عاص
پرینت صفحه
تابعین
پرینت صفحه
1. ضحّاک بن مزاحم [متوفای بعد از 100]
پرینت صفحه
2. مجاهد [متوفای 101]
پرینت صفحه
3. عکرمه، مولا ابن عباس [متوفای 104]
پرینت صفحه
4. حسن بصری [متوفای 110]
پرینت صفحه
5. عطیّه بن سعد عوفی [متوفای 111]
پرینت صفحه
6. قتادة بن دعامة [متوفای 118]
پرینت صفحه
7. محمّد بن شهاب زٌهری [متوفای 124]
پرینت صفحه
8. زید بن أسلم [متوفای 136] و فرزندان او
پرینت صفحه
9. مقاتل بن سلیمان أزدی [متوفای 150]
پرینت صفحه
خلاصه مباحث مقدماتی

تعریف امامت

پرینت صفحه تعریف امامت از نظر متکلّمان شیعه
پرینت صفحه
تعریف امامت نزد متکلّمان اهل سنّت
پرینت صفحه
نکاتی از تعریف
پرینت صفحه
معنای لغوی امام و واژه های مرتبط / معنای “امام”
پرینت صفحه
معنای “ولی”پ
پرینت صفحه
معنای “خلیفه”
پرینت صفحه
معنای “حاکم”

مبانی امامت

امامت از اصول دین است

پرینت صفحه دلالت قرآن
پرینت صفحه
دلالت سنّت
پرینت صفحه
حدیث “من مات ولم یعرف امام زمانه…”

پرینت صفحه حدیث ثقلین
پرینت صفحه
سند و دلالت حدیث ثقلین
پرینت صفحه
معارضات و مناقشات در سند و دلالت حدیث ثقلین
پرینت صفحه
جعل احادیث معارض با حدیث ثقلین
پرینت صفحه
حدیث سقیفه
پرینت صفحه
تأویل حدیث توسط فخر رازی
پرینت صفحه
حدیث چهارم
پرینت صفحه
عمل صحابه
پرینت صفحه
از نظر اهل سنّت، امامت از فروع دین است
پرینت صفحه
نظر قاضی بیضاوی و نقد آن
پرینت صفحه
وجود نصوص متواتر بر خلاف امیرالمؤمنین
پرینت صفحه
دلالت اخبار فراوان بر امامت امیرالمؤمنین
پرینت صفحه
موانع فراوان در راه نقل ادله امامت امیرالمؤمنین
پرینت صفحه
تغییر و تحریف نقل های متقدّمان
پرینت صفحه
شواهدی بر عدم انگیزه نقل ادلّه امامت امیرالمؤمنین
پرینت صفحه
ب) فراگیر بودن دشمنی با امیرالمؤمنین میان مسلمان نماها
پرینت صفحه
ج) عدم نقل کامل خطبه غدیر
پرینت صفحه
د) ابای عدّه ای از بردن نام امیرالمؤمنین
پرینت صفحه
هـ) نادیده گرفتن وصیت های رسول خدا درباره امیرالمؤمنین
پرینت صفحه
و) ردّ استنصارهای حضرت زهرا در دفاع از ولایت امیرالمؤمنین
پرینت صفحه
ز) تهدید امیرالمؤمنین برای اخذ بیعت
پرینت صفحه
ح) سرکوب مدافعان امیرالمؤمنین

وجوب نصب امام

پرینت صفحه عقیده اهل سنّت در نصب امام
پرینت صفحه
ادلّه اهل سنّت بر ادعای خود / 1. اجماع صحابه
پرینت صفحه
نقد و بررسی
پرینت صفحه
2. تحقّق بخشیدن به احکام الاهی
پرینت صفحه
نقد و بررسی
پرینت صفحه
3. جلب منافع و دفع زیان
پرینت صفحه
نقد و بررسی
پرینت صفحه
4. حدیث “من مات ولم یعرف إمام زمانه…”
پرینت صفحه
نقد و بررسی
پرینت صفحه
اعتقاد حق در نصب امام
پرینت صفحه
1. امامت، نیابت از نبوّت است
پرینت صفحه
2. تعیین اوصیاء پیامبران پیشین توسط پروردگار
پرینت صفحه
3. نص تنها راه نصب امام
پرینت صفحه
4. ادلّه قرآنی / امامت عهدی الاهی
پرینت صفحه
دلیلی از سنّت پیامبر
پرینت صفحه
قاعده لطف
پرینت صفحه
الف) معنای “لطف” در لغت
پرینت صفحه
ب) لطف در اصطلاح
پرینت صفحه
ج) ادلّه قاعده لطف
پرینت صفحه
2. روایات
پرینت صفحه
3. دلایل عقلی / یک) منع لطف نقض غرض است
پرینت صفحه
دو) منع لطف، مصداق بخل و یا عجز
پرینت صفحه
سه) منع لطف، اغراء بن جهل
پرینت صفحه
چهار) وجوب لطف جهت اتمام حجّت
پرینت صفحه
ج) اشکالات “قاعده لطف”
پرینت صفحه
1. خلوص بیشتر عمل در نبود امام!
پرینت صفحه
2. تعدد راه های لطف
پرینت صفحه
3. عدم شمول لطف بر عموم بندگان
پرینت صفحه
4. غیبت امام
پرینت صفحه
آخرین اشکال
پرینت صفحه
دست گیری امام عصر از فردی بت پرست

کتاب نامه

پرینت صفحه کتاب نامه

منبع: کتابخانه آیت الله سید علی حسینی میلانی

جستجو