معرفة النور در شناخت قرآن کریم

برای دانلود کلیک کنید

معرفة النور در شناخت قرآن کریم

معرفة النور در شناخت قرآن کریم[۱]

تحقیق و تدوین :‌

محمدعلی محسن‌زاده

مؤسسه انتشاراتی استاد مطهری

دفتر مرکزی:‌قم، خیابان پور زند (هدف)، بعد از سه راه مولوی،‌نرسیده به مجسد رضائی، پلاک ۱۹۹٫

۶۶۳۳۱۸۶ (

شعبة ۱: قم،‌خیابان ارم، پاساژ قدس، طبقة چهارم، پلاک ۱۳۸ .

(۷۷۴۷۱۳۸

شناسنامه کتاب

نام کتاب: معرفة‌النور در شناخت قرآن کریم

مؤلف: محمدعلی محسنزاده

ناشر: انتشارات استاد مطهری

نوبت چاپ: چاپ اول

rتیراژ: ۳۰۰۰ نسخه

rتاریخ نشر: پائیز ۸۱

قیمت:  ۱۰۰۰ تومان

چاپخانه: امین

شابک:           ۸-۰۳-۷۷۳۳-۹۶۴

ISBN: 964 – ۷۷۳۳ – ۰۳ – ۸

 

فهرست مطالب

 

پیشگفتار ………………………………………………………………………………………………. ۱۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

فصل اول : مباحثی پیرامون شناخت قرآن و نتیجه آن شناخت ……………. ۱۹

اقسام شناخت قرآن ………………………………………………………………………………… ۲۰

اول: شناخت سندی یا انتصابی …………………………………………………………………. ۲۰

دوم : شناخت تحلیلی ……………………………………………………………………………… ۲۱

سوم : شناخت ریشه‌ای ……………………………………………………………………………. ۲۲

آیا قرآن را می‌توان شناخت …………………………………………………………………….. ۲۲

قرآن برای مؤمنین هدایت کننده و بشارت دهنده است ………………………………….. ۲۵

قرآن به چه چیز هدایت می‌کند …………………………………………………………………. ۲۸

قرآن کتاب انسان سازی است ………………………………………………………………….. ۳۱

مقصد قرآن کجاست؟ ………………………………………………………………………………. ۳۲

فصل دوم: اعجاز قرآن …………………………………………………………………………. ۳۳

تعریف معجزه …………………………………………………………………………………………. ۳۵

شروط معجزه …………………………………………………………………………………………. ۳۶

انواع معجزه …………………………………………………………………………………………… ۳۶

وجوه اعجاز قرآن …………………………………………………………………………………… ۳۷

اعجاز لفظی یا معنوی ……………………………………………………………………………… ۴۲

چرا قرآن معجزه پیامبر۶ قرار گرفت؟ …………………………………………………… ۴۴

دلیل معجزه بودن قرآن چیست؟ ………………………………………………………………… ۴۷

آیا کفار انگیزه و داعیه مبارزه و تحدی با قرآن داشتند یا خیر؟………………………. ۴۸

در قرآن اختلاف وجود ندارد ……………………………………………………………………. ۵۰

منظور از آوردن مثل چیست؟ …………………………………………………………………… ۵۰

فصل سوم : مباحثی پیرامون عدم تحریف قرآن ……………………………… ۵۳

تعریف تحریف ………………………………………………………………………………………… ۵۵

اقسام تحریف …………………………………………………………………………………………. ۵۵

تحریف لفظی به زیاده……………………………………………………………………………….. ۵۶

تحریف لفظی به نقصان …………………………………………………………………………….. ۵۶

تغییر و جابجا کردن ………………………………………………………………………………… ۵۷

لفظ تحریف در قرآن به چه معناست؟ …………………………………………………………. ۵۸

اول : قول مجاهد وسدی ………………………………………………………………………….. ۵۸

دوم: قول ابن عباس و ربیع ………………………………………………………………………. ۵۹

سوم ……………………………………………………………………………………………………… ۶۰

چهارم …………………………………………………………………………………………………… ۶۰

بشر از آوردن کتابی که مشتمل براوصاف قرآن باشد، عاجز است…………………….. ۶۱

باطل بر قرآن غلبه نمی‌کند ………………………………………………………………………. ۶۳

خداوند ناظر بر قرآن است ……………………………………………………………………….. ۶۳

تحدی و مبارزه طلبی قرآن در تمام ابعاد ……………………………………………………. ۶۶

معنای حرف کسانی که گفته‌اند تحدی قرآن به فصاحت و بلاغت است چیست؟ .. ۶۷

قرآن مصون از هرگونه تحریف و دگرگونی است ………………………………………….. ۶۸

منظور از مطهرون چه کسانی هستند؟ …………………………………………………………. ۶۹

تهدید پیامبر۶ …………………………………………………………………………………… ۷۰

قرآن در امنیت کامل ……………………………………………………………………………….. ۷۱

قرآن شعر و کهانت نیست ………………………………………………………………………… ۷۲

قرآن از حقانیت خود دفاع می‌ کند…………………………………………………………….. ۷۴

قرآن از طرف خداست و کسی نمی‌توانند مانند آن را بیاورد ………………………….. ۷۶

نزول تدریجی دلالت بر عدم تحریف دارد …………………………………………………….. ۷۷

روایاتی که بیانگر تحریف به نقیصه می‌باشد …………………………………………………. ۷۸

سوره‌های جعلی خَلَع و حَفَد …………………………………………………………………….. ۸۲

سوره خلع ……………………………………………………………………………………………… ۸۲

سوره حفد ……………………………………………………………………………………………… ۸۲

روایاتی دیگر …………………………………………………………………………………………. ۸۳

سکوت و ترغیب علی۷ بر قرآن نشانه عدم تحریف آن است ………………………. ۸۴

قرآن را همچنان که به شما تعلیم داده‌اند بخوانید ………………………………………….. ۸۶

سفیان بن سمط می‌گوید …………………………………………………………………………… ۸۷

اجماع علمای شیعه بر عدم تحریف ……………………………………………………………. ۹۰

اهتمام مسلمانان در امر قرآن ……………………………………………………………………. ۹۳

دستور ترک جهاد برای حفظ قرآن …………………………………………………………….. ۹۵

قرآن به خطا ئمه معصومیه: موجود است ………………………………………………. ۹۵

فصل چهارم : نزول قرآن …………………………………………………………………… ۹۷

کیفیت نزول قرآن ……………………………………………………………………………………. ۹۹

علامه طباطبائی می‌فرماید ………………………………………………………………………… ۱۰۰

نزول دفعی …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

نزول تدریجی …………………………………………………………………………………………. ۱۰۴

هم لفظ و هم معنای قرآن از ناحیه خداوند نازل شده است ……………………………. ۱۰۶

فصل پنجم: عظمت و جایگاه والای قرآن ………………………………………….. ۱۰۹

قرآنی که در دست ماست نازله هفتم قرآن است …………………………………………… ۱۱۱

فقط «من خو طب به» به قرآن شناخت کامل دارند ……………………………………… ۱۱۳

ثقیل بودن قرآن یعنی چه؟ ………………………………………………………………………… ۱۱۴

حق تلاوت را ادا کنید ……………………………………………………………………………… ۱۱۶

هدف و انگیزه از تلاوت قرآن …………………………………………………………………… ۱۱۷

اثرات تلاوت قرآن ………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

مطلوب در قرائت قرآن کریم …………………………………………………………………….. ۱۱۹

بهترین زمان برای تلاوت قرآن ………………………………………………………………….. ۱۱۹

آداب قرائت قرآن …………………………………………………………………………………… ۱۲۰

ترتیل ……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱

استعاذه…………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱

تدبر……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲

سکوت در هنگام شنیدن قرآن ………………………………………………………………….. ۱۲۳

فصل ششم: بحثی پیرامون معاندین با قرآن ………………………………………… ۱۲۵

کفار قرآن را سحر می‌خواندند …………………………………………………………………… ۱۲۷

کفار: چرا قرآن یکجا نازل نشده است؟ ………………………………………………………. ۱۲۸

انکار بت پرستان و احتجاج قرآن ……………………………………………………………… ۱۲۹

قرآن بر حقانیت خود شاهد می‌گیرد …………………………………………………………… ۱۳۱

شاهد اول علی ابن ابیطالب ۷ ……………………………………………………………….. ۱۳۲

شاهد دوم……………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳

قرآن برای چه کسانی موجب خسران است …………………………………………………. ۱۳۴

پاره کردن قرآن مستوجب عذاب است ……………………………………………………….. ۱۳۵

جایگاه منکرین قرآن در آتش جهنم است ………………………………………………….. ۱۳۶

مهجور گذاردن قرآن ……………………………………………………………………………….. ۱۳۸

تأویل قرآن و پیروی از آیات متشابه …………………………………………………………. ۱۴۱

تأویل یعنی چه؟………………………………………………………………………………………. ۱۴۳

راسخون در علم چه کسانی هستند؟ …………………………………………………………… ۱۴۵

سخن بدون علم ………………………………………………………………………………………. ۱۴۶

فصل هفتم : شناخت اسماء و صفات قرآن ……………………………………….. ۱۴۹

۱- قرآن ……………………………………………………………………………………………….. ۱۵۱

اول ………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۲

دوم……………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۲

سوم………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۳

۲- القرآن ……………………………………………………………………………………………… ۱۵۴

۳- القرآن العظیم ……………………………………………………………………………………. ۱۵۴

۴- قرآن کریم ………………………………………………………………………………………… ۱۵۴

۵- قرآن عربی ……………………………………………………………………………………….. ۱۵۵

۶- قرآن مبین ……………………………………………………………………………………….. ۱۵۵

۷- قرآن مجید ……………………………………………………………………………………….. ۱۵۵

۸- آیات ………………………………………………………………………………………………. ۱۵۵

۹- احسن الحدیث …………………………………………………………………………………. ۱۵۶

۱۰- احسن القصص ……………………………………………………………………………….. ۱۵۷

۱۱- امام ………………………………………………………………………………………………. ۱۵۷

۱۲- امام مبین ……………………………………………………………………………………….. ۱۵۷

۱۳- ام الکتاب ………………………………………………………………………………………. ۱۵۸

۱۴- امر ……………………………………………………………………………………………….. ۱۵۸

۱۵- ایمان …………………………………………………………………………………………….. ۱۵۹

۱۶- برهان…………………………………………………………………………………………….. ۱۵۹

۱۷- بشری…………………………………………………………………………………………….. ۱۵۹

۱۸- بشیر ……………………………………………………………………………………………… ۱۶۰

۱۹- بصائر ……………………………………………………………………………………………. ۱۶۰

۲۰- بیان ………………………………………………………………………………………………. ۱۶۰

۲۱- بینه ………………………………………………………………………………………………. ۱۶۱

۲۲- تبیان …………………………………………………………………………………………….. ۱۶۱

۲۳- تبصره ……………………………………………………………………………………………. ۱۶۱

۲۴- تفصیل …………………………………………………………………………………………… ۱۶۱

۲۵- تنزیل ……………………………………………………………………………………………. ۱۶۲

۲۶- حبل الله ………………………………………………………………………………………… ۱۶۲

۲۷- بلاغ ……………………………………………………………………………………………… ۱۶۳

۲۸- حق الیقین ……………………………………………………………………………………… ۱۶۳

۲۹- حدیث …………………………………………………………………………………………… ۱۶۳

۳۰- حکم …………………………………………………………………………………………….. ۱۶۳

۳۱- حکمة …………………………………………………………………………………………… ۱۶۳

۳۲- حکمة بالغه ……………………………………………………………………………………. ۱۶۴

۳۳- حکیم ……………………………………………………………………………………………. ۱۶۴

۳۴- ذکر ……………………………………………………………………………………………….. ۱۶۵

۳۵- ذکر الحکیم …………………………………………………………………………………….. ۱۶۶

۳۶- ذکر مبارک …………………………………………………………………………………….. ۱۶۶

۳۷- ذی الذکر ……………………………………………………………………………………….. ۱۶۷

۳۸- تذکره …………………………………………………………………………………………….. ۱۶۷

۳۹- زبور ……………………………………………………………………………………………… ۱۶۸

۴۰- سبع مثانی ……………………………………………………………………………………… ۱۶۸

۴۱- شفاء ……………………………………………………………………………………………… ۱۶۹

۴۲- صدق ……………………………………………………………………………………………. ۱۷۳

۴۳- صراط المستقیم ………………………………………………………………………………. ۱۷۳

۴۴- صحف مکرمه …………………………………………………………………………………. ۱۷۳

۴۵- صحف مطهره ………………………………………………………………………………….. ۱۷۴

۴۶- روح………………………………………………………………………………………………. ۱۷۴

۴۷- عروة الوثقی …………………………………………………………………………………… ۱۷۴

۴۸- عَجب ……………………………………………………………………………………………. ۱۷۴

۴۹- عدل ……………………………………………………………………………………………… ۱۷۵

۵۰- علم ………………………………………………………………………………………………. ۱۷۵

۵۱- علی ……………………………………………………………………………………………… ۱۷۵

۵۲- علم الله ………………………………………………………………………………………….. ۱۷۶

۵۳- غیرذی عوج …………………………………………………………………………………… ۱۷۶

۵۴- فرقان ……………………………………………………………………………………………. ۱۷۶

۵۵- فصل …………………………………………………………………………………………….. ۱۷۷

۵۶- قول ………………………………………………………………………………………………. ۱۷۷

۵۷- قیّم ……………………………………………………………………………………………….. ۱۷۸

۵۸- قیّمه ……………………………………………………………………………………………… ۱۷۸

۵۹- کتاب …………………………………………………………………………………………….. ۱۷۸

۶۰- کتاب الله ……………………………………………………………………………………….. ۱۷۹

۶۱- کتاب مبین …………………………………………………………………………………….. ۱۷۹

۶۲- کوثر ……………………………………………………………………………………………… ۱۸۰

۶۳- کلام الله …………………………………………………………………………………………. ۱۸۰

توضیحی در باب کلام الهی ……………………………………………………………………….. ۱۸۱

کلام الهی در قرآن و روایات …………………………………………………………………….. ۱۸۱

آیا کلام خداوند همان کلام ملفوظ است، یا دارای واقعیتی گسترده‌تر از آن می‌باشد؟            ۱۸۳

آیا تکلم جزء صفات ذات است یا فعل؟………………………………………………………. ۱۸۴

۶۴- کتاب عزیز …………………………………………………………………………………….. ۱۸۵

۶۵- مبارک …………………………………………………………………………………………… ۱۸۶

۶۶- متشابه …………………………………………………………………………………………… ۱۸۷

۶۷- محکمات ……………………………………………………………………………………….. ۱۸۹

۶۸- مصدق …………………………………………………………………………………………… ۱۹۰

۶۹- موعظه …………………………………………………………………………………………… ۱۹۰

۷۰- مهیمن …………………………………………………………………………………………… ۱۹۲

۷۱- نباء ………………………………………………………………………………………………. ۱۹۳

۷۲- نذیر ………………………………………………………………………………………………. ۱۹۳

۷۳- نعمت ……………………………………………………………………………………………. ۱۹۳

۷۴- نور ……………………………………………………………………………………………….. ۱۹۳

۷۵- وحی …………………………………………………………………………………………….. ۱۹۴

۷۶- هادی ……………………………………………………………………………………………. ۱۹۴

۷۷- رحمت ………………………………………………………………………………………….. ۱۹۵

۷۸- قرآن میّسر است ……………………………………………………………………………… ۱۹۵

فصل هشتم : پاسخ به چند سوال ………………………………………………………… ۱۹۷

چند نکته در مورد نسخ …………………………………………………………………………… ۲۱۱

الف: منافات  با قرآن ………………………………………………………………………………. ۲۱۶

ب: منافات یا عقل ………………………………………………………………………………….. ۲۱۶

ج: منافات یا اجماع ……………………………………………………………………………….. ۲۱۷

خلاصه‌ای از مبحث چگونگی جمع آوری قرآن …………………………………………… ۲۲۲

فهرست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………… ۲۲۴

پاورقیها ………………………………………………………………………………………………… ۲۲۸

پی‌نوشت:
[۱]. پایگاه اطلاع رسانی حجه الاسلام محمد علی محسن زاده

دریافت فایل حجم فایل
PDF icon معرفة النور در شناخت قرآن کریم ۱٫۶۹ مگابایت

جستجو