معرفة النور در شناخت قرآن کریم

برای دانلود کلیک کنید

معرفة النور در شناخت قرآن کریم

معرفة النور در شناخت قرآن کریم[1]

تحقیق و تدوین :‌

محمدعلی محسن‌زاده

مؤسسه انتشاراتی استاد مطهری

دفتر مرکزی:‌قم، خیابان پور زند (هدف)، بعد از سه راه مولوی،‌نرسیده به مجسد رضائی، پلاک 199.

6633186 (

شعبة 1: قم،‌خیابان ارم، پاساژ قدس، طبقة چهارم، پلاک 138 .

(7747138

شناسنامه کتاب

نام کتاب: معرفة‌النور در شناخت قرآن کریم

مؤلف: محمدعلی محسنزاده

ناشر: انتشارات استاد مطهری

نوبت چاپ: چاپ اول

rتیراژ: 3000 نسخه

rتاریخ نشر: پائیز 81

قیمت:  1000 تومان

چاپخانه: امین

شابک:           8-03-7733-964

ISBN: 964 – 7733 – 03 – 8

 

فهرست مطالب

 

پیشگفتار ………………………………………………………………………………………………. 11

مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 13

فصل اول : مباحثی پیرامون شناخت قرآن و نتیجه آن شناخت ……………. 19

اقسام شناخت قرآن ………………………………………………………………………………… 20

اول: شناخت سندی یا انتصابی …………………………………………………………………. 20

دوم : شناخت تحلیلی ……………………………………………………………………………… 21

سوم : شناخت ریشه‌ای ……………………………………………………………………………. 22

آیا قرآن را می‌توان شناخت …………………………………………………………………….. 22

قرآن برای مؤمنین هدایت کننده و بشارت دهنده است ………………………………….. 25

قرآن به چه چیز هدایت می‌کند …………………………………………………………………. 28

قرآن کتاب انسان سازی است ………………………………………………………………….. 31

مقصد قرآن کجاست؟ ………………………………………………………………………………. 32

فصل دوم: اعجاز قرآن …………………………………………………………………………. 33

تعریف معجزه …………………………………………………………………………………………. 35

شروط معجزه …………………………………………………………………………………………. 36

انواع معجزه …………………………………………………………………………………………… 36

وجوه اعجاز قرآن …………………………………………………………………………………… 37

اعجاز لفظی یا معنوی ……………………………………………………………………………… 42

چرا قرآن معجزه پیامبر6 قرار گرفت؟ …………………………………………………… 44

دلیل معجزه بودن قرآن چیست؟ ………………………………………………………………… 47

آیا کفار انگیزه و داعیه مبارزه و تحدی با قرآن داشتند یا خیر؟………………………. 48

در قرآن اختلاف وجود ندارد ……………………………………………………………………. 50

منظور از آوردن مثل چیست؟ …………………………………………………………………… 50

فصل سوم : مباحثی پیرامون عدم تحریف قرآن ……………………………… 53

تعریف تحریف ………………………………………………………………………………………… 55

اقسام تحریف …………………………………………………………………………………………. 55

تحریف لفظی به زیاده……………………………………………………………………………….. 56

تحریف لفظی به نقصان …………………………………………………………………………….. 56

تغییر و جابجا کردن ………………………………………………………………………………… 57

لفظ تحریف در قرآن به چه معناست؟ …………………………………………………………. 58

اول : قول مجاهد وسدی ………………………………………………………………………….. 58

دوم: قول ابن عباس و ربیع ………………………………………………………………………. 59

سوم ……………………………………………………………………………………………………… 60

چهارم …………………………………………………………………………………………………… 60

بشر از آوردن کتابی که مشتمل براوصاف قرآن باشد، عاجز است…………………….. 61

باطل بر قرآن غلبه نمی‌کند ………………………………………………………………………. 63

خداوند ناظر بر قرآن است ……………………………………………………………………….. 63

تحدی و مبارزه طلبی قرآن در تمام ابعاد ……………………………………………………. 66

معنای حرف کسانی که گفته‌اند تحدی قرآن به فصاحت و بلاغت است چیست؟ .. 67

قرآن مصون از هرگونه تحریف و دگرگونی است ………………………………………….. 68

منظور از مطهرون چه کسانی هستند؟ …………………………………………………………. 69

تهدید پیامبر6 …………………………………………………………………………………… 70

قرآن در امنیت کامل ……………………………………………………………………………….. 71

قرآن شعر و کهانت نیست ………………………………………………………………………… 72

قرآن از حقانیت خود دفاع می‌ کند…………………………………………………………….. 74

قرآن از طرف خداست و کسی نمی‌توانند مانند آن را بیاورد ………………………….. 76

نزول تدریجی دلالت بر عدم تحریف دارد …………………………………………………….. 77

روایاتی که بیانگر تحریف به نقیصه می‌باشد …………………………………………………. 78

سوره‌های جعلی خَلَع و حَفَد …………………………………………………………………….. 82

سوره خلع ……………………………………………………………………………………………… 82

سوره حفد ……………………………………………………………………………………………… 82

روایاتی دیگر …………………………………………………………………………………………. 83

سکوت و ترغیب علی7 بر قرآن نشانه عدم تحریف آن است ………………………. 84

قرآن را همچنان که به شما تعلیم داده‌اند بخوانید ………………………………………….. 86

سفیان بن سمط می‌گوید …………………………………………………………………………… 87

اجماع علمای شیعه بر عدم تحریف ……………………………………………………………. 90

اهتمام مسلمانان در امر قرآن ……………………………………………………………………. 93

دستور ترک جهاد برای حفظ قرآن …………………………………………………………….. 95

قرآن به خطا ئمه معصومیه: موجود است ………………………………………………. 95

فصل چهارم : نزول قرآن …………………………………………………………………… 97

کیفیت نزول قرآن ……………………………………………………………………………………. 99

علامه طباطبائی می‌فرماید ………………………………………………………………………… 100

نزول دفعی …………………………………………………………………………………………….. 102

نزول تدریجی …………………………………………………………………………………………. 104

هم لفظ و هم معنای قرآن از ناحیه خداوند نازل شده است ……………………………. 106

فصل پنجم: عظمت و جایگاه والای قرآن ………………………………………….. 109

قرآنی که در دست ماست نازله هفتم قرآن است …………………………………………… 111

فقط «من خو طب به» به قرآن شناخت کامل دارند ……………………………………… 113

ثقیل بودن قرآن یعنی چه؟ ………………………………………………………………………… 114

حق تلاوت را ادا کنید ……………………………………………………………………………… 116

هدف و انگیزه از تلاوت قرآن …………………………………………………………………… 117

اثرات تلاوت قرآن ………………………………………………………………………………….. 118

مطلوب در قرائت قرآن کریم …………………………………………………………………….. 119

بهترین زمان برای تلاوت قرآن ………………………………………………………………….. 119

آداب قرائت قرآن …………………………………………………………………………………… 120

ترتیل ……………………………………………………………………………………………………. 121

استعاذه…………………………………………………………………………………………………… 121

تدبر……………………………………………………………………………………………………….. 122

سکوت در هنگام شنیدن قرآن ………………………………………………………………….. 123

فصل ششم: بحثی پیرامون معاندین با قرآن ………………………………………… 125

کفار قرآن را سحر می‌خواندند …………………………………………………………………… 127

کفار: چرا قرآن یکجا نازل نشده است؟ ………………………………………………………. 128

انکار بت پرستان و احتجاج قرآن ……………………………………………………………… 129

قرآن بر حقانیت خود شاهد می‌گیرد …………………………………………………………… 131

شاهد اول علی ابن ابیطالب 7 ……………………………………………………………….. 132

شاهد دوم……………………………………………………………………………………………….. 133

قرآن برای چه کسانی موجب خسران است …………………………………………………. 134

پاره کردن قرآن مستوجب عذاب است ……………………………………………………….. 135

جایگاه منکرین قرآن در آتش جهنم است ………………………………………………….. 136

مهجور گذاردن قرآن ……………………………………………………………………………….. 138

تأویل قرآن و پیروی از آیات متشابه …………………………………………………………. 141

تأویل یعنی چه؟………………………………………………………………………………………. 143

راسخون در علم چه کسانی هستند؟ …………………………………………………………… 145

سخن بدون علم ………………………………………………………………………………………. 146

فصل هفتم : شناخت اسماء و صفات قرآن ……………………………………….. 149

1- قرآن ……………………………………………………………………………………………….. 151

اول ………………………………………………………………………………………………………. 152

دوم……………………………………………………………………………………………………….. 152

سوم………………………………………………………………………………………………………. 153

2- القرآن ……………………………………………………………………………………………… 154

3- القرآن العظیم ……………………………………………………………………………………. 154

4- قرآن کریم ………………………………………………………………………………………… 154

5- قرآن عربی ……………………………………………………………………………………….. 155

6- قرآن مبین ……………………………………………………………………………………….. 155

7- قرآن مجید ……………………………………………………………………………………….. 155

8- آیات ………………………………………………………………………………………………. 155

9- احسن الحدیث …………………………………………………………………………………. 156

10- احسن القصص ……………………………………………………………………………….. 157

11- امام ………………………………………………………………………………………………. 157

12- امام مبین ……………………………………………………………………………………….. 157

13- ام الکتاب ………………………………………………………………………………………. 158

14- امر ……………………………………………………………………………………………….. 158

15- ایمان …………………………………………………………………………………………….. 159

16- برهان…………………………………………………………………………………………….. 159

17- بشری…………………………………………………………………………………………….. 159

18- بشیر ……………………………………………………………………………………………… 160

19- بصائر ……………………………………………………………………………………………. 160

20- بیان ………………………………………………………………………………………………. 160

21- بینه ………………………………………………………………………………………………. 161

22- تبیان …………………………………………………………………………………………….. 161

23- تبصره ……………………………………………………………………………………………. 161

24- تفصیل …………………………………………………………………………………………… 161

25- تنزیل ……………………………………………………………………………………………. 162

26- حبل الله ………………………………………………………………………………………… 162

27- بلاغ ……………………………………………………………………………………………… 163

28- حق الیقین ……………………………………………………………………………………… 163

29- حدیث …………………………………………………………………………………………… 163

30- حکم …………………………………………………………………………………………….. 163

31- حکمة …………………………………………………………………………………………… 163

32- حکمة بالغه ……………………………………………………………………………………. 164

33- حکیم ……………………………………………………………………………………………. 164

34- ذکر ……………………………………………………………………………………………….. 165

35- ذکر الحکیم …………………………………………………………………………………….. 166

36- ذکر مبارک …………………………………………………………………………………….. 166

37- ذی الذکر ……………………………………………………………………………………….. 167

38- تذکره …………………………………………………………………………………………….. 167

39- زبور ……………………………………………………………………………………………… 168

40- سبع مثانی ……………………………………………………………………………………… 168

41- شفاء ……………………………………………………………………………………………… 169

42- صدق ……………………………………………………………………………………………. 173

43- صراط المستقیم ………………………………………………………………………………. 173

44- صحف مکرمه …………………………………………………………………………………. 173

45- صحف مطهره ………………………………………………………………………………….. 174

46- روح………………………………………………………………………………………………. 174

47- عروة الوثقی …………………………………………………………………………………… 174

48- عَجب ……………………………………………………………………………………………. 174

49- عدل ……………………………………………………………………………………………… 175

50- علم ………………………………………………………………………………………………. 175

51- علی ……………………………………………………………………………………………… 175

52- علم الله ………………………………………………………………………………………….. 176

53- غیرذی عوج …………………………………………………………………………………… 176

54- فرقان ……………………………………………………………………………………………. 176

55- فصل …………………………………………………………………………………………….. 177

56- قول ………………………………………………………………………………………………. 177

57- قیّم ……………………………………………………………………………………………….. 178

58- قیّمه ……………………………………………………………………………………………… 178

59- کتاب …………………………………………………………………………………………….. 178

60- کتاب الله ……………………………………………………………………………………….. 179

61- کتاب مبین …………………………………………………………………………………….. 179

62- کوثر ……………………………………………………………………………………………… 180

63- کلام الله …………………………………………………………………………………………. 180

توضیحی در باب کلام الهی ……………………………………………………………………….. 181

کلام الهی در قرآن و روایات …………………………………………………………………….. 181

آیا کلام خداوند همان کلام ملفوظ است، یا دارای واقعیتی گسترده‌تر از آن می‌باشد؟            183

آیا تکلم جزء صفات ذات است یا فعل؟………………………………………………………. 184

64- کتاب عزیز …………………………………………………………………………………….. 185

65- مبارک …………………………………………………………………………………………… 186

66- متشابه …………………………………………………………………………………………… 187

67- محکمات ……………………………………………………………………………………….. 189

68- مصدق …………………………………………………………………………………………… 190

69- موعظه …………………………………………………………………………………………… 190

70- مهیمن …………………………………………………………………………………………… 192

71- نباء ………………………………………………………………………………………………. 193

72- نذیر ………………………………………………………………………………………………. 193

73- نعمت ……………………………………………………………………………………………. 193

74- نور ……………………………………………………………………………………………….. 193

75- وحی …………………………………………………………………………………………….. 194

76- هادی ……………………………………………………………………………………………. 194

77- رحمت ………………………………………………………………………………………….. 195

78- قرآن میّسر است ……………………………………………………………………………… 195

فصل هشتم : پاسخ به چند سوال ………………………………………………………… 197

چند نکته در مورد نسخ …………………………………………………………………………… 211

الف: منافات  با قرآن ………………………………………………………………………………. 216

ب: منافات یا عقل ………………………………………………………………………………….. 216

ج: منافات یا اجماع ……………………………………………………………………………….. 217

خلاصه‌ای از مبحث چگونگی جمع آوری قرآن …………………………………………… 222

فهرست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………… 224

پاورقیها ………………………………………………………………………………………………… 228

پی‌نوشت:
[1]. پایگاه اطلاع رسانی حجه الاسلام محمد علی محسن زاده

دریافت فایل حجم فایل
PDF icon معرفة النور در شناخت قرآن کریم 1.69 مگابایت

جستجو