خواص سویق خشک:بلغم و تلخه را خشک می کند،درمان پیسی

 امام صادق (علیه السلام):
(خوردن) سه کف دست، سویق خشک در حالت ناشتا، بلغم و تلخه را خشک می کند، تا جایی که تقریباً چیزی را از آن بر جای نمی گذارد.(الکافی: ج 6 ص 306 ح 8.)
امام صادق (علیه السلام):
سویق خشک، چون ناشتا خورده شود، حرارت را خاموش می کند و تلخه را فرو می نشاند؛ اما چون به روغن در آمیخته و خورده شود، این اثر را ندارد.(طب الائمة (علیهم السلام): ص 67.)
الکافی:
به نقل از ابراهیم بن بسطام، از یکی از مردمان مرو -: امام رضا (علیه السلام) در روزگاری که در میان ما بود، کسی را نزدمان فرستاد و سویق خواست. ما برای ایشان مقداری سویق مرطوب فرستادیم. امام (علیه السلام)، آن را برگرداند و برایم پیغام فرستاد که: سویق، چون خشک باشد و ناشتا خورده شود، حرارت را خاموش می کند و تلخه را فرو می نشاند؛ اما چون تر شود، این اثر را ندارد.( الکافی: ج 6 ص 307 ح 3.)
ر. ک: ص 271 (آنچه برای درمان پیسی، سودمند است / سویق).

جستجو