خواص درمانی کباب: تب بر ،تقویت عمومی بدن، خون سازی، ضد رنگ پریدگی

الکافی:به نقل از موسی بن بکر -: امام کاظم (علیه السلام) به من فرمود(در رجال الکشی، در آغاز حدیث، این عبارت آمده است: امام کاظم (علیه السلام) در پی من فرستاد. من نزد او رفتم. به من فرمود….): چرا تو را زردروی می بینم؟.
گفتم: تب، رنجورم کرده است.
به من فرمود: گوشت بخور.
گوشت خوردم. پس از جمعه ای، امام (علیه السلام) دیگر بار مرا دید، در حالی که همچنان بر همان وضع پیشین (زرد چهره) بودم. به من فرمود: مگر تو را به خوردن گوشت، فرمان نداده اند بودم؟.
گفتم: از همان روز که فرموده ای، جز آن نخورده ام.
پرسید: آن را چگونه می خوری؟.
گفتم: پخته (با آب).
فرمود: نه؛ آن را کباب شده بخور.
پس از جمعه ای، دیگر بار در پی من فرستاد. این بار دید که خون، دوباره به چهره ام باز گشته است. به من فرمود: اکنون، خوب است.( الکافی: ج 6 ص 319 ح 3، رجال الکشی: ج 2 ص 737 ح 826.)
الکافی:
به نقل از موسی بن بکر -: در مدینه به عارضه ای گرفتار آمدم و در نتیجه آن، ضعیف شدم: نزد امام کاظم (علیه السلام) رفتم.
به من فرمود: تو را ضعیف می بینم!.
گفتم: آری.
فرمود: کباب بخور.
من هم کباب خوردم و بهبود یافتم.( الکافی: ج 6 ص 319 ح 2.)
امام باقر (علیه السلام) یا امام صادق (علیه السلام):
خوردن کباب، تب را می برد.( الکافی: ج 6 ص 319 ح 4، المحاسن: ج 2 ص 260 ح 1824.)

جستجو