اشاره به حکمت نهفته در گوش


) امام علی (علیه السلام
از (آفرینش) این انسان، در شگفت آیید! با تکه ای پیه می بیند، با پاره گوشتی سخن می گوید، با قطعه استخوانی می شنود، (و) از سوراخی نفس می کشد. نهج البلاغه: حکمت ۸٫))
) امام صادق (علیه السلام
– خطاب به مفضل عمر -: ای مفضل! بیندیش… که چرا درون گوش، به سان یک زندان پیچ در پیچ است؟ مگر جز برای آن است که صدا در آن، پیاپی روان شود و سر انجام، به شنوایی برسد، و نیز برای آن که شتاب باد را در هم شکند و به گوش، صدمه نرساند.( بحار الانوار: ج ۳ ص ۷۴٫))

مایع گوش

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)
خداوند – تبارک و تعالی -… تلخی را در دو گوش، مانعی برای حفاظت مغز، قرار داد. هیچ جنبنده ای نیست که در آن بیفتد، مگر این که راه خروج را می جوید؛ اما اگر این نبود، آن جنبنده به مغز می رسید.( علل الشرائع: ص ۹۲ ح ۶ و ص ۸۸ ح ۴٫)
) امام صادق (علیه السلام
خداوند – تبارک و تعالی -… گوش ها را تلخ قرار داد؛ و اگر این نبود، جنبندگان بر آن هجوم می بردند و مغز وی را می خوردند.( علل الشرائع: ص ۸۷ ح ۲٫)
) امام صادق (علیه السلام
خداوند، از سر منت، بر آدمی زاده در گوش وی، تلخی قرار داده؛ و اگر این نبود، جنبندگان، بدان در می آمدند و مغز وی را می خوردند.( الامالی، طوسی: ص ۶۴۶ ح ۱۳۳۸٫)
) امام صادق (علیه السلام
خداوند (عزوجل)، گوش ها را تلخ قرار داد تا هر چه بدان ها در می آید، بمیرد؛ و اگر این نبود، حشرات (خزنده) آدمی زاده را می کشتند.( علل الشرائع: ص ۸۶ ح ۱٫)

پیشگیری از برخی بیماری های گوش

) پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم
سداب برای درد گوش، مفید است.( المحاسن: ج ۲ ص ۳۲۲ ح ۲۰۸۹٫))
) طب الائمه (علیهم السلام
– به نقل از ابراهیم بن محمد -: یکی از اولیاء، نزد یکی از ائمه (علیه السلام) از درد گوش و خروج چرک و خون از آن، اظهار ناراحتی کرد
امام (علیه السلام) فرمود:

قدری پنیر کاملا کهنه بردار، آن را خوب نرم کن و بساب. سپس با شیر زن درآمیز. آنگاه بر آتش ملایم، گرم کن و سپس، قطره هایی از آن را در گوشی که از آن خون می آید، بریز. به خواست خداوند (عزوجل)

 بهبود خواهد یافت.( طب الائمه (علیهم السلام): ص ۷۳٫)
: پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم
خرج کردن یک درهم برای خضاب، بهتر از انفاق یک درهم در راه خداست. این کار، چهارده خواصیت دارد:… باد را از گوش ها دور می کند.( الکافی: ج ۶ ص ۴۸۲ ح ۱۲٫)

جستجو