عادت ماهیانه- حیض(پریید)


آنچه برای درمان بند نیامدن خون عادت، سودمند است

– الکافی:
– به نقل از علی بن مهزیار -: یکی از دخترکان ما عادت شد و خونریزی اش متوقف نمی شد تا جایی که در آستانه مرگ قرار گرفت. امام جواد (علیه السلام) فرمود تا سویق(ارد تفت داده) عدس به او بخورانند. این سویق به او خوراند شد و پس از آن، خونریزی بند آمد و از بهبود یافت.( الکافی: ح 6 ص 307 ح 2.)

آنچه برای بازگشت عادت ماهانه، سودمند است

الکافی:
– به نقل از اسماعیل بن بزیع -: به امام کاظم (علیه السلام) گفتم: دختری جوان دارم که بیماری (کنایه از عادت ماهانه) او از میان رفته است. فرمود که سر وی را با حنا خضاب کنند؛ عادت ماهانه به وی باز خواهد گشت.
این کار را انجام دادم و عادت ماهانه به وی بازگشت.( الکافی: ح 6 ص 484 ح 6.)

جستجو