مس ميت

 30- حضرت امام خمينى(ره): براى مَسّ بچه مرده، حتى بچه سقط شده‏اى كه چهار ماه او تمام شده غسل ميت واجب است بلكه بهتر است براى مس بچه سقط شده‏اى كه از چهارماه كمتر دارد غسل كرد بنابراين اگر بچه چهارماهه‏اى مرده به دنيا بيايد مادر او بايد غسل مس ميت كند، بلكه اگر چهارماه كمتر هم داشته باشد بهتر است مادر او غسل نمايد(1).(مسأله 524)


جستجو