مدیران ازتشبه به عظمت خداوند در مدیریت خود داری کنند

امام علی علیه السلام در فرازی از نامه 53 نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر می نویسد:

«ایاک ومساماه الله فی عظمته والتشبه به فی جبروته،فان الله یذل کل جبار،ویهین کل مختال»؛«بپرهیزازاین که خودرادرعظمت مانندخدا بپنداری وخودرا ازتشبه به اودرشکوه وجبروتش به دور بدار، زیرا خداوند هرستمگری راخوارمی سازد وهرخودپسندی رابی ارزش وپست می گرداند».
الف.نکته هاوحکمت ها
1-کنارگذاشتن توهم تشبه به عظمت خداوند
2-عدم خیال زدگی وتوهم؛
3-غفلت آفرین وغرورآفرین بودن حکومت وقدرت؛
4-طبیعت طغیان گری انسان ها؛
ب.انتظارات،بایدها ونبایدها(اهداف رفتاری برای مدیروفرمانده)
1-نباید هرگزدر صدد تشبه به عظمت خداوندی درآید؛
2-مراقب غروروطغیان گری ناشی ازقدرت خودباشد؛
3-بداندکه خداوندهر ستمگرو زورگویی راذلیل می کند؛
4-بداندکه خداوندهر خیال زده ی توهم گرا را پست می نماید؛
ج.شواهد ازآیات قرآن وسخنان امام
اول:آیات قرآن
1-(لیس کمثله شیء)؛«هیچ چیزی مثل اونیست».(1)
2-(وقال فرعون یاایهاالملا ماعملت لکم من اله غیری)؛«وفرعون گفت:ای اشراف هچ معبودی غیرازخودم برای شما نمی شناسم».(2)
3-(ونادی فرعون فی قومه قال یا قوم الیس لی ملک مصر)؛«وفرعون در(میان)قومش ندا داد،گفت:«ای قوم من آیا فرمانروایی (کشور) مصر برای من نیست».(3)
4-(قال فرعون وما رب العالمین)؛«فرعون گفت:وپروردگار جهانیان چیست؟!».(4)
5-(وان فرعون لعال فی الارض وانه لمن المسرفین)؛«وقطعا فرعون،در زمین (مصر)،برتری جویی کرد ومسلما اوازاسرافکاران است».(5)
دوم:روایات امام
1-«الحمدالله الذی لیس العزوالکبریاء واختارهما لنفسه دون خلقه جعلها حمی وحرما علی غیره واصطفاهما لجلاله وجعل اللعنه علی من نازعه فیهما من عباده».(6)
2-«ایاک والتجبر علی عبادالله فان کل متجبریقصمه الله»؛«برتوباد دوری ازگردنکشی بربندگان خدا،زیراخدا گردنکش را،هرکه باشد،درهم خواهد شکست».(7)
1.شوری ایه 11
2.قصص ایه 38
3.زخرف ایه 51
4.شعراءایه 23
5.یونس ایه 83
6.نهج البلاغه خطبه 192
7.نهج البلاغه خطبه 65

جستجو