فهرست منابع و مآخذ کتاب معرفه النور در شناخت قران کریم

1-    قرآن کریم
2-    نهج البلاغه تألیف ابوالحسن محمدالرضی بن الحسن الموسوی (سیدرضی)
3-    اصول کافی تألیف شیخ کلینی
4-    عیون اخبار الرضا تألیف شیخ صدوق
5-    معانی الاخبار تألیف شیخ صدوق
6-    اصل سلیم نوشته سلیم بن قیس
7-    عین الحیوة تألیف علامه مجلسی
8-    بحارالانوار تألیف علامه مجلسی
9-    تفسیرالمیزان نوشته علامه سیدمحمدحسین طباطبائی
10-    تفسیر مجمع البیان تألیف شیخ ابوعلی الفضل ابن الحسن ابن الطبرسی
11-    تفسیر نورالثقلین تألیف شیخ عبدعلی ابن جمعه العروس الحویزی
12-    تفسیربرهان تألیف علامه سیدهاشم بحرانی
13-    تفسیر الصافی تألیف ملامحسن فیض کاشانی
14-    تفسیرالقمی نوشته ابی الحسن علی ابن ابراهیم القمی

15-    تفسیرالکبیر نوشته امام فخررازی
16-    تفسیر عیاشی تألیف محمدالسلمی السمرقندی
17-    تفسیرموضوعی قرآن نوشته حضرت آیت‌الله جوادی آملی
18-    تفسیرنوین نوشته استاد محمدتقی جعفری
19-    مسند احمد حنبل تألیف الامام احمدبن حنبل
20-    آداب الصلوة نوشته حضرت آیت العظمی سیدروح الله، الامام خمینی
21-    اربعین حدیث نوشته حضرت آیت‌الله العظمی سیدروح الله الامام خمینی
22-    صحیفه نور تألیف انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی
23-    حق الیقین نوشته علامه شبر
24-     قواعد المرام فی علم الکلام نوشته علامه سیدهاشم بحرانی
25-    کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد نوشته علامه حلی
26-    البیان نوشته حضرت آیت الله الظمی خوئی
27-    میزان الحکمه نوشته محمدی ری شهری
28-    ارشاد القلوب تألیف دیلمی
29-    بدایه الحکمه نوشته علامه سیدمحمدحسین طباطبائی
30-    تعلیقه هیدجی بر شر منظومه
31-    فلسفه مبدا و معاد نوشته علامه محمدجواد مغنیه
32-    الاتقان فی علوم القرآن تألیف جلال الدین سیوطی
33-    قرآن در اسلام نوشته علامه سیدمحمدحسین طباطبائی
34-    تاریخ قرآن کریم نوشته دکتر سیدمحمدباقر حجتی
35-    تاریخ قرآن نوشته ابوعبدالله زنجانی
36-    پرسش‌ها و پاسخ‌ها نوشته استاد جعفر سبحانی
37-    پرسش‌ها و پاسخ‌های اعتقادی براساس باب حادی عشر نوشته سیدمحمد بهشتی نژاد
38-    آشنائی با قرآن نوشته استاد علامه شهید مطهری
39-     جزوه معارف قرآن کریم نوشته استاد مصباح یزدی
40-    مفردات راغب اصفهانی
41-    دائرة المعارف فرید و جدی نوشته محمدفرید وجدی
42-    فهرست موضوعی قرآن نوشته دکتر محمودی رامیاد

پی نوشت‌ها
1-    از پیام امام خمینی به زائران خانه خدا در سال 1365.
2-    از مقدمه وصیتنامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی (رضی).
3-    کتاب آشنایی با قرآن نوشته شهید مطهری ص9-8.
4-    این گروه را شیعیان شش امامی نیز گفته‌اند.
5-    هرکه قرآن را به میل خود تفسیر کند جایگاهش در آتش مهیا شده است.
6-    کسانی که قرآن خطاب به آنان نازل شده است.
7-    سوره آل عمران آیه 138.
8-    سوره فاتحه الکتاب آیه 5.
9-    سوره نمل آیات 2-1.
10-    سوره اسراء آیه 9.
11-    سوره روم آیه 30. * به یکتاپرستی روی به دین آور، فطرتی است که خدا همه را بدان فطرت بیافریده و در آفرینش خدا تغییری نیست دین پاک و پایدار این است ولی بیشتر مردم نمی‌دانند.
12-    سوره جاثیه آیه 20.
13-    سوره بقره آیه 2.
14-    و نزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکلّ شئ و هدیً و رحمةً و بشری للمسلمین * سوره نحل‌آیه 89.
15-    لیکون للعالمین نذیراً * سوره فرقان آیه 1.
16-    لانذرکم به و من بلغ * سوره انعام آیه 19.
17-    سوره ابراهیم آیه1.
18-    تفسیر المیزان – ذیل آیه اول سوره ابراهیم.
19-    سوره مائده آیه 16. * همانا از جانب خدا برای هدایت شما نوری عظیم و کتابی بحقانیت آشکار آمد خدا بدان کتاب هرکس را که از پی رضا و خشنودی او راه سلامت پوید هدایت کند و او را از تاریکی جهل و گناه بیرون آورد و بعالم نور داخل گرداند وبه راه راست وی را رهبری کند.
20-    سوره اعراف آیه 157.
21-    سوره تغابن آیه 8.
22-    سوره نساء آیه 174.
23-    صحیفه نور ج 1 ص 234.
24-    همان منبع ج 2 ص 34.
25-    صحیفه نور ج 16 ص 9.
26-    همان منبع ج 12 ص 170.
27-    آداب الصلوة نوشته حضرت امام خمینی (رض) ص 225.
28-    پرسش و پاسخ‌های اعتقادی براساس باب حادی عشر نوشته سیدمحمد بهشتی نژاد ص 133.
29-    ترجمه الاتقان فی علوم القرآن نوشته جلالالدین سیوطی ج 3 ص 367.
30-    ترجمه الاتقان فی علووم القرآن ج 2 ص 367.
31-    حق الیقین نوشته علامه شبر ص 217.
32-    سوره روم آیه 2.
33-    سوره مائده آیه 67.
34-    سوره اسراء آیه 88.
35-    حق الیقین ص 220.
36-    بحارالانوار علامه مجلسی ج 89 ص 14.
37-    آداب الصلوة حضرت امام خمینی (رض) ص 289 و 290.
38-    سوره طور آیه 34 * پس اگر راست می‌گویند سخن دیگری مثل قرآن بیاورند.
39-    سوره هود آیه 14-13.
40-    سوره یونس آیه 38 * آیا می‌گویند آن را به خدا افتراء زده بگو پس  یک سوره مانند آن بیاورید.
41-    سوره اسراء آیه 88*  بگو اگر همه افراد جن و انس دست بهم دهند تا همانند این قرآن کتابی بیاورند. نخواهند توانست هرچند همگی پشتیبان و کمک هم باشند.
42-    سوره بقره ‌آیه 23.
43-    برای اطلاع بیشتر رجوع شود به تفسیرالمیزان ج 1 ص 139-91.
44-    قواعد المرام فی علم الکلام نوشته هاشم بحرانی ص 129-128 * کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد نوشته علامه حلی ص 357-355.
45-    تفسیر نوین ص 15.
46-    سوره نساء آیه 82.
47-    سوره یونس آیه 1 و سوره لقمان آیه 3.
48-    سوره نمل‌آیه 2.
49-    سوره حجر آیه 87.
50-    سوره فرقان آیه 1.
51-    سوره احقاف آیه 30.
52-    سوره طارق آیه 13.
53-    سوره فصلت آیه 42.
54-    سوره بقره آیه 213.
55-    سوره اسراء آیه 84.
56-    سوره نحل آیه 89.
57-    سوره واقعه آیه 79.
58-    تفسیرالمیزان در ذیل آیه 84 سوره نساء.
59-    فهرست موضوعی قرآن کریم نوشته دکتر محمود رامیار ص 8.
60-    تفسیرنوین نوشته استاد محمد تقی شریعتی ص 20.
61-    سوره بقره آیه 75.
62-    تفسیر مجمع البیان – طبرسی ج 1 ص 225-224.
63-    سوره نساء آیه 46 * بعضی از یهودیان کلام خدا را می‌شنوند و آن را دگرگون می‌کنند.
64-    مجمع البیان ج 5 ص 171.
65-    سوره نساء آیه82. آیا در قرآن بر روی تفکرنمی‌نگرند تا برآنها ثابت شود که وحی خداست و اگر از جانب غیرخدا بود در آن از جهت لفظ و معنی بسیار اختلاف می‌یافتند.
66-    سوره اسراء آیه 88.
67-    سوره طارق آیات 14-13. این قرآن به حقیقت کلام حق و جدا کننده حق از باطل است و هرگز سخنان بیهوده که دشمنان گفتند نیست.
68-    تفسیرالمیزان، ذیل آیه 82 سوره نساء.
69-    سوره فصلت آیات 42-40 * آنان که بر‌آیات ما سخت راه عناد و کفر پیمودند، هرگز از نظر ما پنهان نیستند آیا کسی که روز قیامت به آتش دوزخ درافتد بهتر است با آنکس که ایمن باشد برای امروز به اختیار خود هرچه می‌خواهید بکنید که خدا به تمام اعمال شما کاملاٌ آگاه است همانا آنانکه به این قرآن که برای هدایت آمد کافر شدند در صورتی که این کتاب به حقیقت همان صاحب عزت است و هرگز از پیش و پس آن، حق، باطل نشود، زیرا فرستاده خدای مقتدر حکیم ستوده است.
70-    سوره حجر آیه 9.
71-    سوره یونس آیه 61 * ای رسول ما بدان که تو در هیچ حال نباشی و هیچ آیه از قرآن را تلاوت نکنی و به هیچ عملی تو و امت وارد نشوید جز آنکه ما همان لحظه شما را مشاهده می‌کنیم و هیچ ذره‌ای در همه زمین و آسمان از خدای تو پنهان نیست و کوچکتر از ذره و بزرگتر از آن هرچه هست همه در کتاب مبین حق و لوح علم الهی مسطور است.
72-    سوره هود آیه 12.
73-    سوره هود آیه 13.
74-    تفسیر المیزان ذیل آیه 12 از سوره هود.
75-    سوره اسراء آیه 88.
76-    فلسفه مبدأ و معاد نوشته علامه محمد جواد مغنیه ص 222. * نظیر این تعبیر از حضرت امام خمینی در کتاب آداب الصلوة ص 290-289 آمده است.
77-    سوره واقعه آیات 80-77.
78-    سوره زخرف آیات 4 و 3.
79-    سوره احزاب آیه 33.
80-    سوره حاقه آیات 47-44.
81-    تفسیر المیزان در ذیل آیات فوق *« وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً إِذاً لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا» (سوره اسراء آیات 75-74).
82-    سوره آل عمران آیه 3.
83-    سوره اسراء آیه 105.
84-    تفسیر المیزان در ذیل آیه 105 سوره نساء.
85-    سوره الحاقه آیات 43-40.
86-    سوره مائده آیه 13* قرآن را که میعاد تذکرشان و بهره زندگیشان است فراموش کردند و تو همراه به خیانت‌هائی از ایشان آگاه می‌شوی.
87-    سوره  فرقان  آیات 6-4.
88-    مجمع البیان 7 ص 160.
89-    تفسیرالمیزان ذیل آیات 6-4 سوره فرقان.
90-    تفسیر روح المعانی ج 18 ص 236.
91-    سوره یونس آیه 37.
92-    سوره انسان آیه 23.
93-    جمعی از معتزله که فقط به ظواهر‌قرآن چسبیدند و خدا را جسم دانسته و چون مردمانی پست بودند  لذا حشویه نامیده شدند. * دائرة المعارف فرید و جدی.
94-    تفسیر المیزان ج 12 ص 157.
95-    مسند احمد حنبل ج 5 ص 318.
96-    تفسیر برهان ج 1 ص 378 ج 3* سوره نساء آیه 63.
97-    تفسیر نورالثقلین ج 1 ص 561 ح 619 * سوره نساء آیه 135.
98-    تفسیر نورالثقلین ج1 ص 301 * سوره مائده آیه 67.
99-    تفسیر برهان ج 4 ص 204 * سوره شعراء آیه 227.
100-    تفسیر برهان ج 3 ص 194 * سوره اعراب آیه 71.
101-    الاتقان ج 2 ص 26.
102-    الاتقان ج 1 ص 65.
103-    اصول کافی ج 4 باب النوا در ح 16 * سوره بیّنه آیه 1.
104-    الاتقان فی علوم القرآن ج 2 ص 73.
105-    البیان ص 179.
106-    تفسیرنور الثقلین ج 1 ص438.
107-    الاتقان ج 2 ص 25.
108-    تفسیر فخر رازی ج 3 ص 231.
109-    اصول کافی ج 4 باب النوا در حدیث 18.
110-    اصول کافی ج 4 باب النوا در حدیث 16 * سوره نساء آیه 59.
111-    عین الحیوة نوشته علامه مجلسی ص 478.
112-    معانی الاخبار ص 90.
113-    نهج البلاغه خطبه‌های 198-179-183-1-98-152-176 و حکمت 313.
114-    البیان ص 139.
115-    البیان ص 139.
116-    تفسیر نوین ص 39-38.
117-    کسی که به تحریف به نقیصه را قائل از امامیه باشد یا حشویه نظر او پذیرفته نیست زیرا از اصحاب حدیث بوده و اخبار ضعیف را نقل کرده‌اند به گمان صحیح بودن آن.
118-    ایشان تحریف قرآن را به هرشکل مردود دانسته زیرا تحریف به زیاده بنابر اجماع علمای اسلام باطل است  و تحریف به نقیصه نیز بطلان آن آشکار می‌باشد و روایاتی که از شیعه و سنی نقل شده و بیانگر تحریف می‌باشند نه موجب قطع و یقین می‌شوند و نه موجب عمل پس باید از آنها دوری نموده – پرسش و پاسخ‌های اعتقادی ص 198.
119-    پرسش و پاسخ‌های اعتقادی ص 198.
120-    همان منبع ص 199.
121-    همان منبع ص 199.
122-    سوره توبه آیه 34.
123-     سوره توبه آیه 100.
124-    قرآن در اسلام نوشته علامه طباطبائی ص 165.
125-    سوره توبه آیه 122- ترجمه آیه: و نباید از مؤمنان همگی به سفر روند چرا که از هر گروهی دسته‌ای به سفر روند تا دانش دین خویش را بیاموزند و چون بازگشتند مردم خود را هشدار دهند باشد که پرهیز کنند.
126-    قرآن در اسلام ص 161-160.
127-    تاریخ قرآن کریم – دکتر سید محمد باقر حجتی ص 414.
128-    تاریخ قرآن کریم – دکتر سید محمد باقر حجتی ص 529.
129-    تاریخ قرآن کریم – دکتر سید محمد باقر حجتی ص 531.
130-    تاریخ قرآن کریم – دکتر سید محمد باقر حجتی ص 532.
131-    تاریخ قرآن کریم – دکتر سید محمد باقر حجتی ص 533.
132-    تاریخ قرآن کریم – دکتر سید محمد باقر حجتی ص 534
133-    صحیفه نور ج 2 ص 339.
134-    تفسیرالمیزان ج 2 ص 15.
135-    تفسیرمجمع البیان ج 2 ص 85 و الاتقان فی علوم القرآن ج 1 ص 153.
136-    تفسیرعلی ابن ابراهیم قمی ج 6 ص 66 و اصول کافی ج 2 کتاب فضل القرآن باب النوادر، ح 6- انتشارات اسوه. سوره بقره آیه 185. * نزول قرآن در بیست و سه سال بوده و احتمالاً روای مطالب را دقیق ثبت نکرده است.
137-    صحیفه نور ج 18 ص 18-16 (سوره قدر، آیه 1)
138-    سوره بقره آیه 158.
139-    سوره دخان آیه 3.
140-    سوره قدر آیه 1.
141-    سوره بقره آیه 185.
142-    سوره شوری آیه 51.
143-    سوره بقره آیه 89.
144-    سوره اسراء آیه 106.
145-    سوره فرقان آیه 32 « وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً…»
146-    سوره اسراء ایه 106-105.
147-    سوره حدید آیه 16.
148-    سوره شعرا آیات 193-192.
149-    فصلت آیه 2.
150-    سوره فصلت آیه 42.
151-    سوره شوری آیه 7.
152-    سوره یوسف آیه 3.
153-    سوره نساء آیه 113.
154-    سوره بقره آیه 252.
155-    سوره قیامت آیه 18.
156-    سوره اعلی آیه 6.
157-    تفسیر روح المعانی ج 19 ص 121.
158-    سوره قیامت آیه 18.
159-    سوره های بقره آیه 252، آل عمران آیه 108، جاثیة آیه 6.
160-    سوره نمل آیه 6.
161-    سوره یوسف آیه 2.
162-    سوره طه آیه 114.
163-    تفسیر موضوعی، قرآن ج 3 ص 143 نوشته حضرت آیة‌الله جوادی آملی.
164-    سوره زخرف آیه 4.
165-    سوره واقعه آیه 80.
166-     سوره بروج آیات 22-21.
167-    سوره حشر آیه 21.
168-    تفسیرالمیزان ذیل آیه 21 سوره حشر.
169-    آداب الصلوة ص 202.
170-    بحارالانوار ج 46 ص 349.
171-    صحیفه نور ج 17 ص 251، سوره حدید آیة 3 – سوره حدید آیه 4- سورة نور آیة 35.
172-    سوره مزمل آیه 5.
173-    سوره رعد آیه 31.
174-    صحیفه نور ج 12 ص 252-251.
175-    سوزه بقره آیه 121 * کسانی که کتابشان داده‌ایم و آنچنان که سزاوار است آن را میخوانند مؤمنان به آن هستند و آنان که به آن ایمان ندارند زیانکارانند.
176-    میزان الحکمه ج 8 ص 84.
177-    ارشاد دیلمی ص 101 باب 19.
178-    صحیفه نور ج 14 ص 252.
179-    سوره مزمل آیه 4.
180-    سوره  فاطر آیه 29.
181-    بحارالانوار ج 92 ص17.
182-    نهج البلاغه خطبه 193.
183-    اربعین حدیث امام خمینی ص 491.
184-    سوره مزمل آیات 5-1.
185-    سوره مزمل آیه 20.
186-    مجمع البیان ج 8 ص 382.
187-    میزان الحکمه ج 8 ص 75.
188-    اربعین حدیث نوشته امام خمینی (رض) ص 503.
189-    سوره مزمل آیه 4.
190-    نهج البلاغه خطبه 193.
191-    سوره نحل آیه 98.
192-    سوره نساء آیه 82 «أَفَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ علی قَُلُوبٍ أَقْفَا  لَها» سوره محمد آیه 24.
193-    بحارالانوار ج 2 ص 36 * «و تفقّهوا فیه فإنه ربیع القلوب».
194-    سوره ص آیه 29.
195-    سوره اعراف آیه 204.
196-    سوره مریم آیه 58.
197-    سوره اسراء آیات 109-107.
198-    بحارالانوار ج 92 ص 232 * عن زراره، قال: ابا عبدالله7 عن الرّجل یقراء القرآن یجب علی من یسمعه الانصات له و الاستماع له؟ قال نعم اذا قریء القرآن عندک فقد وجب علیک الاستماع و الانصات.
199-    سوره یونس آیه 2.
200-    سوره فرقان آیه 32.
201-    سوره یونس آیه 15.
202-    سوره یونس آیه 15.
203-    سوره یونس آیه 6.
204-    سوره یونس آیه 17.
205-    سوره هود آیه 17.
206-    تفسیر مجمع البیان ج 3 ص 130.
207-    اصول کافی ج 1 ص 19* سوره هود آیه 17.
208-    سوره شعرا آیه 197 « أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ».
209-    سوره بقره آیه 89 « وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ».
210-    سوره احقاف آیه 10، سوره هود آیه 17.
211-    سوره اسراء آیه 82.
212-    سوره نمل آیه 92.
213-    سوره حجر آیه 91-90.
214-    سوره فصلت آیات 41-40.
215-    سوره فرقان آیه 34.
216-    نهج البلاغه حکمت 228.
217-    سوره فرقان آیه 30.
218-    آداب الصلوة نوشته حضرت امام خمینی (رضی) ص 219-218.
219-    سوره آل عمران آیه 187.
220-    سوره بقره آیه 101.
221-    سوره اعراف آیات 53-52.
222-    سوره آل عمران آیه 7.
223-    سوره آل عمران آیه 7.
224-    سوره کهف آیه 82.
225-    سوره زخرف آیات 4-1.
226-    تفسیرالمیزان ج 3 ص 75.
227-    سوره آل عمران آیه 7.
228-    سوره واقعه آیه 80، سوره آل عمران آیه 7 و سوره نساء آیه 163.
229-    سوره احزاب آیه 32.
230-    نهج البلاغه خ 91.
231-    سوره مائده آیه 13، سوره حشر آیه 7.
232-    آداب الصلوة ص 212، سوره فجر آیه 22 و سوره طه آیه 5.
233-    سوره قیامت آیه 17.
234-    سوره بقره آیه 252.
235-    سوره قیامت آیه 18.
236-    سوره اعلی آیه 6.
237-    سوره علق آیه 1.
238-    جزوه معارف قرآن کریم نوشته استاد مصباح یزدی.
239-    مجمع البیان ج 1 ص 24.
240-    الاتقان فی علوم القرآن ج 1 ص 184.
241-    سوره بقره آیه 185.
242-    سوره قمر آیه 17.
243-    سوره حجر آیه 17.
244-    سوره واقعه آیه 77.
245-    سوره یوسف آیه 2.
246-    سوره حجر آیه 1.
247-    سوره یس آیه 69.
248-    سوره بروج آیات 22-21.
249-    سوره ق آیه 1 * قرآن به خاطر شرافت و مجد آن مجید خوانده شده است (الاتقان فی علوم القرآن ج 1 ص 186).
250-    سوره بقره آیه 252، سوره آل عمران آیه 108، سوره جاثیه آیه 6.
251-    سوره نور آیه 34.
252-    سوره عنکبوت آیه 49-48.
253-    سوره جاثیه آیه 8.
254-    سوره زمر آیه 23.
255-    بحارالانوار ج 77 ص 122.
256-     سوره یوسف آیه 3.
257-    نهج البلاغه فیض خ 110.
258-    سوره احقاف آیه 12، سوره هود آیه 17.
259-    میزان الحکمه ج 8 ص 68.
260-    سوره یس آیه 12.
261-    سوره آل عمران آیه 7.
262-    سوره طلاق آیه 5.
263-    سوره آل عمران آیه 193.
264-    سوره نساء آیه 174.
265-    سوره نحل آیه 89.
266-    سوره بقره آیه 97.
267-    سوره فصلت آیات 4-1.
268-    سوره اعراف آیه 203.
269-    سوره آل عمران آیه 138.
270-    سوره نعام آیه 157.
271-    سوره نحل آیه 89.
272-    سوره ق آیه 8.
273-    سوره یوسف آیه 111.
274-    سوره شعرا آیه 192.
275-    سوره آل عمران آیه 103.
276-    سوره حشر آیه 7.
277-    نهج البلاغه نامه 69.
278-    سوره ابراهیم آیه 52.
279-    سوره حاقه آیه 51.
280-    سوره کهف آیه 6.
281-    سوره اعراف ایه 185.
282-    سوره رعد آیه 37.
283-    سوره احزاب آیه 34.
284-     الاتقان فی علوم القرآن  ج 1 ص 185.
285-    سوره قمر آیات 5-4.
286-    سوره یونس آیه 1.
287-    سوره یس آیه 2.
288-    الاتقان فی علوم القرآن ج 1.
289-    مجموعه من التفاسیر ج 3 ص 225.
290-    سوره زخرف آیه 44.
291-    سوره انبیاء آیه 10 * تفسیر المیزان ذیل آیه مذکور.
292-    تفسیر مجمع البیان ج 7 ص 40.
293-    تفسیر مجمع البیان ج 1 ص 24.
294-    الاتقان فی علوم القرآن ج 1 ص 185.
295-    سوره اعراف آیه 69.
296-    سوره حجر آیه 9.
297-    سوره قمر آیه 17.
298-    سوره آل عمران آیه 58.
299-    سوره انبیاء آیه 50.
300-    سوره ص آیه 1.
301-    سوره طه آیات 2-1.
302-    سوره حاقه آیه 48.
303-    سوره عبس آیات 12-11.
304-    تفسیر المیزان ذیل آیاتع سوره طه.
305-    سوره انبیاء آیه 105 * الاتقان فی علوم القرآن ج 1 ص 183- زبور را از اسماء قرآن دانسته است.
306-    سوره حجر آیه 87.
307-    سوره زمر آیه 23.
308-    مجمع البیان ج 1 ص 26.
309-    التهذیب ج 2 ص 289 ح 13.
310-    التقان فی علوم القرآن ج 1 ص 185.
311-    سوره اسراء آیه 82.
312-    سوره فصلت آیه 44.
313-    میزان الحکمه ج 8 ص 71.
314-    میزان الحکمه ج ص 72.
315-    سوره یونس آیه 57.
316-    الاتقان فی علوم القرآن ج 1 ص 185.
317-    سوره یوسف ایه 106.
318-    سوره نساء آیه 65.
319-    تفسیرالمیزان ذیل آیه 82 سوره نساء.
320-    ترجمه: از قرآن فرو می‌فرستیم آنچه را شفاء و رحمت است برای مؤمنین ولی برای ستمکاران به جز زیان نمی‌افزاید. * سوره اسراء آیه 82.
321-    ترجمه: قرآن را یاد بگیرید که بههار دلهاست و از نورش شفا طلبید که شفای سینه‌هاست.
322-    آداب الصلوة ص 227.
323-    سوره زمر آیه 33.
324-    سوره فاتحه آیه 6.
325-    الاتقان فی علوم القرآن ج 1 ص 185.
326-    سوره عبس آیات 14-13.
327-    سوره بنیه آیه 2.
328-    سوره شوری آیه 52.
329-    الاتقان فی علوم القرآن ج 1 ص 186.
330-    سوره لقمان آیه 22.
331-    سوره جن آیه 1.
332-    سوره انعام آیه 115.
333-    سوره رعد آیه 37.
334-    سوره زخرف آیه 4.
335-    سوره هود آیه 4.
336-    سوره هود آیه 14.
337-    سوره نساء آیه 166.
338-    سوره زمر آیات 28-27.
339-    سوره آل عمران آیات 4-3.
340-    سوره فرقان آیه 1.
341-    الاتقان فی علوم القرآن ج 1 ص 186.
342-    مجمع البیان ج 1 ص 24.
343-    سوره طارق آیه 13.
344-    سوره قصص آیه 51.
345-    سوره کهف آیات 2-1.
346-    سوره بینه آیات 3-2.
347-    سوره بقره آیه 2.
348-    تفسیر مجمع البیان ج 1 ص 24.
349-    سوره آل عمران آیه 23.
350-    سوره دخان آیه 2.
351-    سوره مائده آیه 15.
352-    سوره یوسف آیه 1.
353-    سوره انعام آیه 59.
354-    الاتقان فی علوم القرآن ج 1 ص 183.
355-    سوره کوثر آیه 1.
356-    سوره توبه آیه 6.
357-    الاتقان فی علوم القرآن ج 1 ص 185.
358-    قواعد الحرام فی علم الکلام ص 93-92.
359-    سوره آل عمران آیه 45.
360-    سوره نساء آیه 171.
361-    نهج البلاغه خطبه 186.
362-    المیزان ج 2 ص 325.
363-    سوره قصص آیه 30.
364-    تعلیقه هیدجی بر شرح منظومه ص 352.
365-    بدایة الحکمة نوشته علامه طباطبائی ص 184.
366-    سوره فصلت آیات 42-41.
367-    الاتقان فی علوم القرآن ج 1 ص 184.
368-    سوره انعام آیه 92.
369-    سوره انعام آیه 155.
370-    سوره زمر آیه 23.
371-    الاتقان فی علوم القرآن ج 2 ص 362-361.
372-    الاتقان فی علوم القرآن ج 1 ص 186.
373-    بحارالانوار ج 90 ص 12.
374-    عیون اخبار الرضا ج 1 ص 290.
375-    تفسیر عیاشی ج 1 ص 162.
376-    سوره آل عمران آیه 7.
377-    بحارالانوار ج 90 ص 12 و 11.
378-    سوره بقره آیه 89.
379-    سوره یونس آیه 57، سوره نحل آیه 125.
380-    مفردات راغب ص 527 تألیف ابی القاسم حسین بن محمد معروف به راغب اصفهانی.
381-    نهج البلاغه خ 176.
382-    سوره مائده آیه 48.
383-    تفسیر المیزان در ذیل آیه 48 مائده.
384-    الاتقان فی علوم القرآن ج 1 ص 185.
385-    سوره ص آیه 67.
386-    سوره فصلت آیات 4-2.
387-    سوره ضحی آیه 11.
388-    سوره نساء آیه 174.
389-    سوره مائده آیات 16-15.
390-    سوره اعراف آیه 157.
391-    سوره تغابن آیه 8.
392-    سوره نجم آیه 4.
393-    سوره اسراء آیه 9.
394-    سوره بقره آیه 2.
395-    نهج البلاغه خ 176.
396-    سوره یونس آیه 57.
397-    سوره اسراء آیه 82.
398-    سوره قمر آیه 22 * این مطلب در آیات 17 و 32 و 40 تکرار شده است.
399-    سوره مریم آیه 98.
400-    سوره دخان آیه 58.
401-    سوره اسراء آیه 106.
402-    تفسیر مجمع البیان ج 6 ص445.
403-    سوره نورآیه 1.
404-    سوره یونس آیه 38.
405-    التهذیب ج 2 ص 72.
406-    سوره انفال آیه 2.
407-    سوره حم سجده آیه 3.
408-    تفسیر المیزان، ذیل آیه 106 سوره اسراء.
409-    سوره اسراء آیه 89.
410-    سوره انعام آیه 38.
411-    سوره نحل‌آیه 89، سوره حشر‌آیه 7.
412-    تفسیر مجمع البیان، ج 8، ص 80.
413-    تفسیر المیزان ذیل آیه 38 سوره انعام.
414-    سوره نحل آیه 89.
415-    تفسیرالمیزان ج 12 ص 495.
416-    نهج البلاغه خطبه 18.
417-    نهج البلاغه خطبه 158.
418-    نهج البلاغه حکمت 313.
419-    میزان الحکمه ج 8 ص73.
420-    صحیفه نور ج8ص 6.
421-    سوره زخرف آیه 3.
422-    سوره شعرا آیه 195.
423-    سوره زخرف آیه 4.
424-    سوره مریم آیه 97.
425-    سوره شعرا آیات 199-198.
426-    سوره فصلت آیه 44.
427-    تفسیرالمیزان ذیل آیات 199-198 سوره شوراء.
428-    سوره شعرا آیه 214.
429-    سوره فصلت آیه 3.
430-    سوره انعام آیه 19.
431-    سوره شوری آیه 7 * ترجمه،  و این چنین به سویت وحی کردیم، قرآنی عربی را، تا مردم مکه و پیرامون آن را انذار کنی و از روز قیامت بترسانی.
432-    الاتقان فی علوم القرآن ج 1 ص 61.
433-    سوره حج آیه 52.
434-    سوره بقره آیه 106* ما هیچ آیه‌ای را نسخ نمی‌کنیم و از یادها نمی‌بریم مگر آنکه بهتر از‌آن و یا مثل آن را می‌آوریم مگر هنوز ندانسته‌ای که خدا بر هر چیزی نادر است.
435-    سوره نحل آیه 101.
436-    الاتقان فی علوم القرآن ج 2 ص 70.
437-    تفسیرالمیزان ذیل آیه 106 سوره بقره.
438-    سوره نجم آیه 3.
439-    الاتقان فی علوم القرآن ج 2 ص 71-70.
440-    کشف المراد ص 358.
441-     توضیح المراد ص 644.
442-    البیان ص 168.
443-    الاتقان فی علوم القرآن ج 1 ص 99.
444-    المبانی ص 27.
445-    المبانی ص 60.
446-    پرسش‌ها و پاسخها ص 128 نوشته استاد جعفر سبحانی.
447-    تفسیر علی ابن ابراهیم قمی ج 2 ص 451* نظیر این روایت از ابوبکر حضرمی از امام صادق7 نقل شده است.
448-    تفسیر مجمع البیان ج 1 ص 28.
449-    الاتقان فی علوم القرآن ج 1 ص 303.
450-    الاتقان فی علوم القرآن ج 1 ص 207.
451-    کتاب سلیم بن قیس ص 83.
452-    تفسیر صافی ج 1 ص 25.
453-    کتاب سلیم بن قیس ص 83.
454-    کتاب تاریخ قرآن ص 68 نوشته ابوعبدالله زنجانی.

 


جستجو