فهرست مطالب کتاب معرفه النور

معرفة النور

در شناخت قرآن کریم

تحقیق و تدوین :‌
محمدعلی محسن‌زاده

مؤسسه انتشاراتی استاد مطهری

دفتر مرکزی:‌قم، خیابان پور زند (هدف)، بعد از سه راه مولوی،‌نرسیده به مجسد رضائی، پلاک 199.
6633186 
شعبة 1: قم،‌خیابان ارم، پاساژ قدس، طبقة چهارم، پلاک 138 .
7747138

شناسنامه کتاب
نام کتاب: معرفة‌النور در شناخت قرآن کریم
 مؤلف: محمدعلی محسنزاده
ناشر: انتشارات استاد مطهری
 نوبت چاپ: چاپ اول
تیراژ: 3000 نسخه
تاریخ نشر: پائیز 81
 قیمت:  1000 تومان
 چاپخانه: امین
شابک:     8-03-7733-964
ISBN: 964 – 7733 – 03 – 8

فهرست مطالب
پیشگفتار     11
مقدمه    13

فصل اول : مباحثی پیرامون شناخت قرآن و نتیجه آن شناخت     19
اقسام شناخت قرآن     20
اول: شناخت سندی یا انتصابی     20
دوم : شناخت تحلیلی     21
سوم : شناخت ریشه‌ای     22
آیا قرآن را می‌توان شناخت     22
قرآن برای مؤمنین هدایت کننده و بشارت دهنده است     25
قرآن به چه چیز هدایت می‌کند     28
قرآن کتاب انسان سازی است     31
مقصد قرآن کجاست؟     32

فصل دوم: اعجاز قرآن     33
تعریف معجزه     35
شروط معجزه     36
انواع معجزه     36
وجوه اعجاز قرآن     37
اعجاز لفظی یا معنوی     42
چرا قرآن معجزه پیامبر6 قرار گرفت؟     44
دلیل معجزه بودن قرآن چیست؟     47
آیا کفار انگیزه و داعیه مبارزه و تحدی با قرآن داشتند یا خیر؟    48

در قرآن اختلاف وجود ندارد     50
منظور از آوردن مثل چیست؟     50

فصل سوم : مباحثی پیرامون عدم تحریف قرآن     53
تعریف تحریف     55
اقسام تحریف     55
تحریف لفظی به زیاده    56
تحریف لفظی به نقصان     56
تغییر و جابجا کردن     57
لفظ تحریف در قرآن به چه معناست؟     58
اول : قول مجاهد وسدی     58
دوم: قول ابن عباس و ربیع     59
سوم     60
چهارم     60
بشر از آوردن کتابی که مشتمل براوصاف قرآن باشد، عاجز است    61
باطل بر قرآن غلبه نمی‌کند     63
خداوند ناظر بر قرآن است     63
تحدی و مبارزه طلبی قرآن در تمام ابعاد     66
معنای حرف کسانی که گفته‌اند تحدی قرآن به فصاحت و بلاغت است چیست؟     67
قرآن مصون از هرگونه تحریف و دگرگونی است     68
منظور از مطهرون چه کسانی هستند؟     69
تهدید پیامبر6     70
قرآن در امنیت کامل     71
قرآن شعر و کهانت نیست     72
قرآن از حقانیت خود دفاع می‌ کند    74
قرآن از طرف خداست و کسی نمی‌توانند مانند آن را بیاورد     76
نزول تدریجی دلالت بر عدم تحریف دارد     77
روایاتی که بیانگر تحریف به نقیصه می‌باشد     78
سوره‌های جعلی خَلَع و حَفَد     82
سوره خلع     82
سوره حفد     82
روایاتی دیگر     83
سکوت و ترغیب علی7 بر قرآن نشانه عدم تحریف آن است     84
قرآن را همچنان که به شما تعلیم داده‌اند بخوانید     86
سفیان بن سمط می‌گوید     87
اجماع علمای شیعه بر عدم تحریف     90
اهتمام مسلمانان در امر قرآن     93
دستور ترک جهاد برای حفظ قرآن     95
قرآن به خطا ئمه معصومیه: موجود است     95

فصل چهارم : نزول قرآن     97
کیفیت نزول قرآن     99
علامه طباطبائی می‌فرماید     100
نزول دفعی     102
نزول تدریجی     104
هم لفظ و هم معنای قرآن از ناحیه خداوند نازل شده است     106

فصل پنجم: عظمت و جایگاه والای قرآن     109
قرآنی که در دست ماست نازله هفتم قرآن است     111
فقط «من خو طب به» به قرآن شناخت کامل دارند     113
ثقیل بودن قرآن یعنی چه؟     114

حق تلاوت را ادا کنید     116
هدف و انگیزه از تلاوت قرآن     117
اثرات تلاوت قرآن     118
مطلوب در قرائت قرآن کریم     119
بهترین زمان برای تلاوت قرآن     119
آداب قرائت قرآن     120
ترتیل     121
استعاذه    121
تدبر    122
سکوت در هنگام شنیدن قرآن     123

فصل ششم: بحثی پیرامون معاندین با قرآن     125
کفار قرآن را سحر می‌خواندند     127
کفار: چرا قرآن یکجا نازل نشده است؟     128
انکار بت پرستان و احتجاج قرآن     129
قرآن بر حقانیت خود شاهد می‌گیرد     131
شاهد اول علی ابن ابیطالب 7     132
شاهد دوم    133
قرآن برای چه کسانی موجب خسران است     134
پاره کردن قرآن مستوجب عذاب است     135
جایگاه منکرین قرآن در آتش جهنم است     136
مهجور گذاردن قرآن     138
تأویل قرآن و پیروی از آیات متشابه     141
تأویل یعنی چه؟    143
راسخون در علم چه کسانی هستند؟     145
سخن بدون علم     146

فصل هفتم : شناخت اسماء و صفات قرآن     149
1- قرآن     151
اول     152
دوم    152
سوم    153
2- القرآن     154
3- القرآن العظیم     154
4- قرآن کریم     154
5- قرآن عربی     155
6- قرآن مبین     155
7- قرآن مجید     155
8- آیات     155
9- احسن الحدیث     156
10- احسن القصص     157
11- امام     157
12- امام مبین     157
13- ام الکتاب     158
14- امر     158
15- ایمان     159
16- برهان    159
17- بشری    159
18- بشیر     160
19- بصائر     160
20- بیان     160
21- بینه     161
22- تبیان     161

23- تبصره     161
24- تفصیل     161
25- تنزیل     162
26- حبل الله     162
27- بلاغ     163
28- حق الیقین     163
29- حدیث     163
30- حکم     163
31- حکمة     163
32- حکمة بالغه     164
33- حکیم     164
34- ذکر     165
35- ذکر الحکیم     166
36- ذکر مبارک     166
37- ذی الذکر     167
38- تذکره     167
39- زبور     168
40- سبع مثانی     168
41- شفاء     169
42- صدق     173
43- صراط المستقیم     173
44- صحف مکرمه     173
45- صحف مطهره     174
46- روح    174
47- عروة الوثقی     174
48- عَجب     174
49- عدل     175
50- علم     175
51- علی     175
52- علم الله     176
53- غیرذی عوج     176
54- فرقان     176
55- فصل     177
56- قول     177
57- قیّم     178
58- قیّمه     178
59- کتاب     178
60- کتاب الله     179
61- کتاب مبین     179
62- کوثر     180
63- کلام الله     180
توضیحی در باب کلام الهی     181
کلام الهی در قرآن و روایات     181
آیا کلام خداوند همان کلام ملفوظ است، یا دارای واقعیتی گسترده‌تر از آن می‌باشد؟    183
آیا تکلم جزء صفات ذات است یا فعل؟    184
64- کتاب عزیز     185
65- مبارک     186
66- متشابه     187
67- محکمات     189
68- مصدق     190
69- موعظه     190
70- مهیمن     192

71- نباء     193
72- نذیر     193
73- نعمت     193
74- نور     193
75- وحی     194
76- هادی     194
77- رحمت     195
78- قرآن میّسر است     195

فصل هشتم : پاسخ به چند سوال     197
چند نکته در مورد نسخ     211
الف: منافات  با قرآن     216
ب: منافات یا عقل     216
ج: منافات یا اجماع     217
خلاصه‌ای از مبحث چگونگی جمع آوری قرآن     222
فهرست منابع و مآخذ     224
پاورقیها     228

 


جستجو