فروش اعضاء

38- حضرت امام خمينى(ره): اگر قطع عضو بعد از مردن را جايز دانستيم بعيد نيست در حال حيات فروش آن جايز باشد و انسان بتواند اعضاى خود را بفروشد براى پيوند، در مواردى كه قطع جايز است بلكه جواز فروش تمام جسم را براى تشريح در موردى كه جايز است خيلى بعيد نيست اگر چه بى‏اشكال نيست لكن گرفتن مبلغى براى اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد.(مسأله 2884)

39- جواب سؤال از آيت‏الله‏العظمى خامنه‏اى: مبادرت مكلف در هنگام حيات به فروش يا هديه كردن كليه يا هر عضو ديگرى از بدن خود براى استفاده بيماران از آنها در صورتى كه ضرر معتنا به براى او نداشته باشد اشكال ندارد بلكه در مواردى كه نجات جان نفس محترمى متوقف برآن باشد اگر هيچگونه حرج و ضررى براى خود آن شخص نداشته باشد واجب مى‏شود.(استفتائات ج 2 س 204)

40- جواب سؤال از آيت‏الله‏العظمى خامنه‏اى: استفاده از اعضاء بدن ميت براى پيوند به بدن شخص ديگر براى نجات جان او يا درمان بيمارى وى اشكال ندارد و وصيت به اين مطلب هم مانعى ندارد مگر در اعضائى كه برداشتن آنها از بدن ميت موجب صدق عنوان مثله باشد و يا عرفا هتك حرمت ميت محسوب شود (استفتائات ج 2 س 206)

41- جواب سؤال از آيت‏الله‏العظمى خامنه‏اى: فروش اعضاى بدن به افرادى كه به آن نياز دارند اگر ضرر معتنابه نداشته باشد اشكال ندارد بخصوص اگر نجات نفس محترمى متوقف بر آن باشد.(استفتائات ج 2 س 208)


جستجو