حكم طهارت يا نجاست چيزهايى كه وارد بدن مى‏شود

42- حضرت امام خمينى(ره): اگر چيزى داخل بدن شود و به نجاست برسد در صورتيكه بعد از بيرون آمدن آلوده به نجاست نباشد پاك است پس اگر اسباب اماله يا آب آن در مخرج غائط وارد شود يا سوزن و چاقو و مانند اينها در بدن فرد رود و بعد از بيرون آمدن به نجاست آلوده نباشد نجس نيست و همچنين است آب دهان و بينى اگر در داخل به خون برسد و بعد از بيرون آمدن به خون آلوده نباشد.(مسأله 134)


جستجو