بی نام تو بمانم،هنر کنم

تا کی شبم را به خیالت، بسر کنم
یا در سماء شمار ستاره هارا زبر کنم
خورشیدمن، با یاد تو شب را سحر کنم
از ظلمت زمانه ونا مهربانی چه سرکنم
مهر بان من ،بی نام تو بمانم،هنر کنم
با هجر تو ای یار خوش کلام ،خلعت ز بر کنم
انگاه به عالم قبر وبرزخ وعقبی سفر کنم
ای وای من، بی تو چه خاکی به سر کنم
ای کاش زنده مانم ویا ز خاک،سویت سفر کنم
جانم فدایت ای ماه ، بار دگر به خاک گذر کنم
هنگام نفخه صور ، توفیق ده به نور تو ،نظر کنم

جستجو