ارزش وخواص نمک

ارزش و خواص نمك:

حضرت اميرالمومنين (ع) : اِبدوُا بِالملحِ في اول طعامِكُم فَلَو يَعلَمُ الناس ما في المَلحِ الاختاروُه عَلَ التِّرياقِ المُجرَبَ.

ابتدا كنيد در او غذا به خوردن نمك كه اگر مردم بدانند چه خاصيتي در نمك است هر آينه بر ترياق (بهترين دواي موثر) تجربه شده مي گزيدند.

حضرت اميرالمومنين مي فرمايند: مَن إبتِداءَ طَعامَه بِا المِلح ذَهَبَ عَنه سَبحوُنَ داء. كسي كه در غذا خوردن ابتدا به نمك نمايد هفتاد مرض از او خارج مي شود.

حضرت امام صادق (ع) مي فرمايند: مَن إبتَدَءَ بِالمَلحِ وَ ختَمَ بِه دَفعَ عَنْهُ سَبحوُنَ داء. كسي كه در غذا خوردن اول ابتدا به نمك و ختم به نمك كند هفتاد مرض از او بركنار مي گردد.

واضح است كه نمك بواسطه داشتن اسيد بهترين دواهاي ضد عفوني است زيرا هيچ قسمي از ميكروبها در نمك نمي توانند نمو و رشد يا زندگي كنند.

دكتر تومانياس در مورد فوائد استعمال نمك پيش از غذا چنين مي نگارد.

1- دهان محل جمع شدن انواع  و اقسام ميكروبها مي باشد در اثر استعمال نمك پيش از غذا آنها برطرف مي شوند.

2- آب دهان (بزاق) ناشي و جاري از چشمه هائيست كه بنام غدد بزاقي مي باشند هر چه زيادتر با غذا مخلوط شود غذا زودتر از گلو پايين مي رود و زودتر هضم مي شود.

3- بواسطة وارد شدن نمك در دهان غدد اطراف دهان تحريك شده و ترشح آنها زيادتر مي گردد به همين مناسبت غذا را زودتر هضم و حل ساخته و حاضر براي بلع و هضم مي نمايد.

4- نمك وقتي وارد در معدة خالي از غذا مي گردد، غده هاي معده را هم تحريك كرده و ترشحات زيادي را بوجود مي آورد پس در اين صورت نمك سبب زود بلعيدن و زود هضم شدن غذا بوده ومدخليت كاملي دارد.

5- گفته شده كه نمك پيش از طعام تحريك كننده غدد هاضمه مي باشد و در اثر تحريك شدن غدده هاضمه انسان ميل بخوردن غذا مي كند و توليد اشتها مي شود، پس در اين صورت نمك پيش از طعام سبب زياد شدن اشتها مي گردد.

6- اگر انسان طعامي را بخورد و نمك آن كم و يا در معده ترشحات مواد نمكي نداشته باشد، باعث دير هضم شدن يعني سوء هضم مي گردد پس در اين صورت اگر پيش از طعام نمك خورده شود جبران اين دو ضرر مي نمايد.

7- اگر مواد شيميايي ديگري در ترشحات معده زيادتر از مقدار معمولي توليد شود كه اين هم باعث سوء هضم است، نمك پيش از طعام بر اثر اسيدي كه دارد آن را خنثي و بي اثر كرده و بدين سبب سوء هاضمه را بر طرف مي نمايد.

8- كم نمك خوردن حل و هضم كننده مواد غذائي مي باشد كه در معده هضم نشده باشد، زيرا نمك خوردن مسهل بي آزار و ضروري است و مقدار متوسط آن باعث تحريك كردن قلب مي گردد. در طب آبهاي معدني كه بيشتر آنها داراي مواد نمكي هستند براي بر طرف نمودن سوء هضم كه زود هضم نمايد تجويز شده است.

9- بر ما واضح است كه در بدن و خون و ساختمان جسم مقدار معيني نمك وجود دارد كه اگر از آن كم شود توليد امراض مختلفي در اعضاء بدن خواهد گرديد، در اين صورت نمك پيش از طعام وقتي وارد معده مي شود مقداري از آنرا كه بدن لازم دارد براي كسري بودجة خود مي گيرد و جبران از دست رفته را مي نمايد.

10- بدن انسان براي برطرف كردن نمك احتياج به آب دارد و استعمال نمك پيش از خوراك انسان را مجبور بر نوشيدن آب مي نمايد. و اين خود سبب ازديار «ادرار» شده و بدين صورت «كليه و مثانه» شستشو مي گردد.

11- نمك زياد كننده ترشحات غدد ** خصوصاً در قسمت هشم و جذب مي باشد، به همين جهت استعمال آن پيش از صرف طعام بهترين وسيله زود هضم شدن و جذب گرديدن مواد غذائي مي باشد.

12- در اثر نمك خوردن مقداري از آبها از خلل و سوراخ هاي پوست بدن بيرون آمده ، و در نتيجه سوراخ هاي تنفس جلدي، پاك و پاكيزه مي شوند.

13- استعمال نمك بعد از غذا، غدد بزاقي تحريك شده و بواسطة تحريك شدن آنها آب دهان زياد مجبور است آن آب را فرو ببرد يا بيرون بريزد، در اين صورت چربي و يا گوشت كه در ميان دندان ها و دهان باقي مانده به همراهي آب دهان برطرف مي شود.

9-  و عن الشهيد في الدروس و كان صلي الله عليه و آله يأكل القشاء

شهيد در «دروس» ذكر كرده كه : رسول خدا صلي الله عليه و اله خيار را با نمك مي خورد.

سنن النبي ص 173 ح 201 .

در هر صورت روزانه یک گرم نمک کافی است


جستجو